4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Artikel 1403.2 HCC kräver att kontraktet registreras i ett särskilt offentligt register för att det även ska vara bindande för tredje man.

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Den offentliga handling där makarna valde regelsystemet för egendomsgemenskap registreras i registret tillsammans med alla väsentliga uppgifter, som till exempel namn, vilken omfattning egendomsgemenskapen har och information om dess upphörande.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Varje person med ett legitimt intresse kan få åtkomst till det offentliga register som innehåller de ovannämnda registreringarna.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Äktenskapsförordet börjar gälla och kan bestridas av tredje man när det har registrerats i det särskilda offentliga registret (artikel 1403 HCC).