5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

  • Om regelsystemet för åtskiljande av egendom/delaktighet i förvärvande är tillämpligt och äktenskapet upplöses har en make/maka rätt att få del av den värdeökning som den andre makens egendom genomgått under äktenskapet om hon/han har bidragit till denna ökning. Bidraget anses uppgå till en tredjedel av ökningen om inget annat visas. Detsamma gäller vid separation mellan makar som varat mer än tre år. Vad en make fått genom gåva, legat eller arv räknas inte in som en del av värdeökningen av dennes egendom (artikel 1400 HCC).
  • Om regelsystemet för egendomsgemenskap har valts medför äktenskapsskillnaden upplösning av förmögenhetsordningen och, om gemensamma tillgångar kvarstår, bodelning. Om det inte finns ett avtal om motsatsen ska bodelningen regleras i enlighet med bestämmelserna om avslutande av rättslig gemenskap och fördelning av gemensamt ägda tillgångar enligt artiklarna 795 och följande HCC och bestämmelserna i den grekiska civillagen om fördelning av gemensamt ägda tillgångar. Den gemensamma egendomen fördelas antingen i enlighet med avtal om uppgörelse eller, om det uppstår en tvist, av domstolen (artiklarna 1414, 798–799 HCC). Vardera maken har rätt att få halva den gemensamma egendomen. Detta anspråk på uppdelning kan inte preskriberas.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

  • Enligt regelsystemet för åtskiljande av egendom/delaktighet i förvärvande förblir den skuldsatta maken ansvarig för existerande skulder efter äktenskapsskillnaden. Han/hon svarar för dessa skulder med sina enskilda tillgångar.
  • Även under regelsystemet för egendomsgemenskap förblir den skuldsatta maken ansvarig för existerande skulder efter äktenskapsskillnaden. Om skulderna som den skuldsatta maken ådragit sig under äktenskapet gäller förvaltning av gemensam egendom eller familjens behov påverkas inte fordringsägarnas rätt till de gemensamma tillgångarna av fördelningen av den gemensamma egendomen som följer upplösningen av egendomsgemenskapen (artikel 803 HCC).

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Det finns inget obligatoriskt krav på kompensation. Det finns dock möjlighet att kräva detta med hjälp av bestämmelserna för obehörig vinst.