6 Vilka är konsekvenserna av ett dödsfall?

  • Enligt regelsystemet för åtskiljande av egendom/delaktighet i förvärvande så ärver den efterlevande maken minst en del av den avlidne makens dödsbo antingen i enlighet med villkoren i testamentet eller i enlighet med bestämmelserna om frånfälle utan efterlämnat testamente. Enligt bestämmelserna om frånfälle utan efterlämnat testamente erhåller maken en fjärdedel av dödsboet om det finns barn. Om det inte finns några barn ärver hon/han halva dödsboet tillsammans med den avlidnes syskon eller deras barn och den avlidnes föräldrar eller om dessa inte finns, mor- och farföräldrar, mor-och farbröder och kusiner. Om det inte finns några anhöriga ärver hon/han hela egendomen (artiklarna 1820–1821 HCC). Oavsett vad den avlidne har angett i sitt testamente har den efterlevande maken rätt till sin laglott vilken uppgår till hälften av hans/hennes laga andel i dödsboet.
  • Enligt regelsystemet för egendomsgemenskap upphör egendomsgemenskapen när en av makarna dör och den efterlevande maken erhåller sin andel av den gemensamma egendomen. Förutom detta ärver han/hon en del av den avlidna makens andel av den gemensamma egendom och även av dennes enskilda egendom antingen i enlighet med villkoren i testamentet eller i enlighet med bestämmelserna för frånfälle utan efterlämnat testamente så som beskrivs ovan. För att den efterlevande maken ska kunna ärva i enlighet med reglerna ovan får den avlidne maken inte före sitt frånfälle ha lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad från den efterlevande maken (artikel 1822 HCC).