8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Lag 3719/2008 har infört begreppet "avtal om fritt partnerskap" som endast får ingås av heterosexuella vuxna. Artiklarna 1 till 13 anger villkoren och formkraven för att upprätta och häva ett sådant avtal om fritt partnerskap och reglerar även partnernas förmögenhetsförhållanden och frågor om underhåll och vårdnad samt anger arvsrättigheterna som härrör från ett sådant avtal. Ett sådant avtal måste upprättas som en officiell handling.

Artikel 6 i denna lag medger följande möjligheter

  • 1) om partnerna inte inkluderar några särskilda bestämmelser i avtalet om det fria partnerskapet är de så länge avtalet gäller föremål för regelsystemet för åtskiljande av egendom/delaktighet i förvärvande både för tillgångar som förvärvats före avtalet och för sådana som förvärvas under avtalets varaktighetstid, eller
  • 2) kan partnerna ange i avtalet om fritt partnerskap att alla tillgångar som förvärvas i framtiden så länge avtalet gäller kommer att tillhöra dem båda i lika stora andelar, eller
  • 3) kan partnerna ange i avtalet att om avtalet upphävs kommer de båda två ha rätt till en fordran mot den andra parten för tillgångar som förvärvats när avtalet var giltigt om han/hon bidrog till dess förvärvande. Denna fordran kan inte väckas av arvingarna till förmånstagaren och kan inte heller överlåtas till dem eller nedärvas, men den kvarstår mot arvingar till den förpliktade personen. Fordringen preskriberas två år efter avtalets upplösning.

    När det gäller rätten till arv för den efterlevande partnern, antingen i enlighet med reglerna för frånfälle utan efterlämnat testamente eller i enlighet med ett testamente anger artikel 11 (en tvingande lagbestämmelse) att:

    • När ett avtal om fritt partnerskap upplöses på grund av att en partner avlider kommer den efterlevande partnern vid frånfälle utan efterlämnat testamente ha rätt till en sjättedel av egendomen om det finns barn och en tredjedel om det finns andra arvingar och till hela dödsboet om det inte finns några släktingar till den avlidne som kan anges som lagstadgade arvingar.
    • Oavsett om vad den avlidne partnern har angett i sitt testamente har den efterlevande partnern rätt till en laglott av egendomen som uppgår till hälften av den andel som hon/han har rätt till om det inte finns ett testamente.
  • 4) Det finns inga bestämmelser som reglerar förmögenhetsrätten för oregistrerade partnerskap.