9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

De grekiska domstolarna har jurisdiktion att döma tvister som gäller par med olika medborgarskap när den grekiska lagen om internationell privaträtt anger detta, med andra ord när fallet har en väsentlig anknytning till Grekland.

Allmänt sett är de grekiska domstolarna behöriga när svaranden har sin hemvist i Grekland. I fall där svaranden inte har hemvist i Grekland eller något annat land är domstolen i det distrikt där han/hon är bosatt behörig (artiklarna 3 och 22 och följande i civilprocesslagen).

När det gäller äktenskapsfrågor är även domstolen i distriktet där makarna hade sin senaste gemensamma hemvist behörig (artikel 39 i civilprocesslagen). Grekiska domstolar är alltid behöriga när det gäller parter som är grekiska medborgare (artiklarna 611 och 612 i civilprocesslagen).