1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Makarnas gemensamma personalstatut vid tiden för prövning reglerar makarnas förmögenhetsförhållanden (inklusive underhållsskyldighet och äktenskapsförord). En persons personalstatut är lagen i det land där han/hon är medborgare. Om en person är medborgare i flera länder och ett av dessa länder är Ungern är hans/hennes personalstatut ungersk lag. Om en person är medborgare i flera länder annat än i Ungern eller om hon/han är statslös är hans/hennes personalstatut den stat där hon/han har hemvist (hemvist är den plats där en person bor stadigvarande eller bor med avsikt att bosätta sig permanent) artikel 12.1 lagdekret nr 13 från 1979 om internationell privaträtt [hädanefter: IPLD]). Om en person även har hemvist i Ungern är hans/hennes personalstatut ungersk lag. Om en person endast har hemvist i flera främmande länder är hans/hennes personalstatut lagen i det land till vilket han/hon har starkast anknytning. Om en persons personalstatut inte kan fastställas utifrån ovanstående stycken och denne inte har någon hemvist bestäms dennes lag av den plats som personen vanligtvis är bosatt (platsen där någon vanligtvis är bosatt är den plats där en person stannar under en längre tid utan avsikt att göra den till sin hemvist ) artikel 12.2 IPLD). Om en person har flera platser där han/hon vanligtvis är bosatt och en av dessa finns i Ungern så är hans/hennes personalstatut ungersk lag.

Om makarna har olika personalstatut när prövningen äger rum kommer deras senaste gemensamma personalstatut tillämpas. Om en sådan inte finns eller inte kan fastställas ska lagen i landet där de hade sin senaste gemensamma hemvist tillämpas. Om makarna inte har haft en gemensam hemvist, ska den nationella lagen för den handhavande domstolen eller andra myndigheter tillämpas. En ändring av någon av makarnas personalstatut påverkar inte de förmögenhetsförhållanden (inklusive underhållsskyldighet och äktenskapsförord) som redan fastställts mellan dem.

(Artikel 11; artikel 39.1–4 IPLD)

Ungern har olika fördrag om ömsesidig rättshjälp, relevanta för att bestämma tillämplig lag, med följande länder: Albanien, Vitryssland, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Kuba, Tjeckien, Kosovo, Makedonien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Polen, Rumänien och Vietnam

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Ungersk lag medger inte att makarna väljer vilken lag som ska vara tillämplig.