2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Om inte annat föreskrivs i deras äktenskapsförord, när de ingått äktenskap är makarna underkastade regelsystemet för egendomsgemenskap under sitt gemensamma äktenskapliga liv. (makars lagstadgade förmögenhetsförhållande). Vid ingående av äktenskap, kommer makarnas lagstadgade förmögenhetsförhållande också att retroaktivt bli gällande vad avser den tid makarna levt tillsammans före äktenskapet.

(Artikel 4:34 (2) och 4:35 (1) av lag V av 2013 i civillagen [nedan: civillagen])

Alla tillgångar som makarna gemensamt eller enskilt förvärvat under tiden för den äktenskapliga egendomsgemenskapen utgör en del av makarnas gemensamma egendom, förutom tillgångar som ingår i en av makarnas privata egendom (se nedan). Vinster från enskilda tillgångar utgör också en del av den gemensamma egendomen om dessa vinster intjänats under makarnas gemensamma äktenskapliga liv. Alla förvaltnings- och administrationskostnader eller avgifter för dessa tillgångar dras av ifrån vinsten.

(Art. 4:37 (1) och (3-4) i civillagen)

Makarnas enskilda tillgångar omfattar

 • tillgångar som förvärvats före början av den äktenskapliga egendomsgemenskapen;
 • tillgångar som ärvts eller mottagits som gåva och tillgångar som mottagits utan ersättning under egendomsgemenskapen;
 • makes rättigheter som innehavare av immateriell egendom, med undantag för royalties som utfallit under egendomsgemenskapen;
 • ersättningar som mottagits för personskada;
 • tillgångar för personligt bruk av hävdvunnet värde;
 • tillgångar som ersätter enskilda tillgångar, och allt av värde som förvärvats för sådana tillgångar.

Om en tillgång ersätter en tillgång av sedvanlig mängd som ingick i en makes enskilda egendom och som använts under makarnas gemensamma vardagsliv ingår den nya tillgången i den gemensamma egendomen efter fem års äktenskap.

(Art. 4:38 (1-3) i civillagen)

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

De tillgångar som tillhör makarna under tiden för den äktenskapliga egendomsgemenskapen kommer att anses utgöra del av makarnas gemensamma egendom, såvida inte annat föreskrivs i civillagen eller det kan styrkas att de tillhör en av makarnas enskilda egendom.

Dessutom, om en skyldighet - som avser den gemensamma egendomen eller en av makarnas enskilda egendom - uppfylldes under existensen av den äktenskapliga egendomsgemenskapen, ska den anses ha uppfyllts från den gemensamma egendomen, såvida inte annat kan beläggas. Om mervärde tillförts den gemensamma eller enskilda egendomen medan den äktenskapliga egendomsgemenskapen gällde, ska det anses att källan till detta mervärde (t.ex. genom investeringar, renovering eller underhåll) härrörde från den gemensamma egendomen, om inte annat kan beläggas.

(Art. 4:40 (1-2) i civillagen)

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Enligt ungersk lag, har makarna ingen skyldighet att upprätta en förteckning över tillgångar.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Vardera maken har rätt att använda tillgångar som ingår den gemensamma egendomen i enlighet med tillgångarnas syfte. Ingen av makarna får utöva denna rätt till förfång för den andre makens rättigheter och rättsliga intressen. Båda makarna har gemensamt rätt att förvalta tillgångar som ingår i deras gemensamma egendom.

Endera maken kan begära den andre makens tillstånd för åtgärder som är nödvändiga för att skydda och underhålla deras gemensamma egendom. Brådskande åtgärder till skydd för gemensamma tillgångar kan vidtas av vilken make som helst utan den andre makens samtycke. Dock bör den andre maken utan dröjsmål underrättas om detta.

(Art. 4:42 (1-2) i civillagen)

Särskilda regler gäller för användningen och förvaltningen av tillgångar som hör till den gemensamma egendomen, men som används i den ena makens yrkesutövning eller enskilda entreprenörsverksamhet. Den ungerska lagstiftningen föreskriver också särskilda regler vad gäller utövandet av medlemskap eller aktieägarrättigheter om maken är medlem eller delägare i en enskild firma, ett kooperativ eller ett bolag.

(Art. 4:43 (1-2) i civillagen)

Under egendomsgemenskapen ska makarna kollektivt, eller med den andre makens samtycke, kunna vidta åtgärder rörande den gemensamma egendomen. Vad gäller avtal som slutits av den ena maken under egendomsgemenskapen, gäller inga formella regler för den andre makens samtycke.

(Art. 4:45 i civillagen)

Varje avtal avseende ekonomiska intressen som under egendomsgemenskapen ingåtts av den ene maken, ska – såvida annat inte anges i civillagen – anses ha slutits med den andre makens samtycke, såvida den avtalsslutande tredje parten kände till eller borde ha känt till att den andre maken inte hade gett sitt förhandsgodkännande till avtalet.

Om den ena maken ingått ett avtal som syftar till att tillfredsställa dennes dagliga behov eller som ligger inom ramen för utövandet av dennes yrke eller affärsverksamhet, kan den andre maken åberopa bristen på samtycke, endast om denne specifikt till den tredje parten uttryckt sina invändningar innan avtalet ingicks.

(Art. 4:46 i civillagen)

Ingen av makarna har, under egendomsgemenskapen, eller tiden mellan äktenskapets upphörande och skiftet av den gemensamma egendomen, rätt att, utan den andre makens samtycke, disponera över den fastighet som fungerar som makarnas samägda bostad. I så fall ska den andre makens samtycke inte anses föreligga.

(Art. 4:48 i civillagen)

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Om en make ingår ett avtal som innefattar gemensam egendom, ska denne täcka eventuella skulder till följd av eller i samband med ett sådant avtal från sin egen egendom eller från sin andel i den gemensamma egendomen.

Om en make inte varit delaktig i att ingå ett avtal, som den andre maken ingått med dennes samtycke, är denne bara ansvarig gentemot tredje man med sin andel av den gemensamma egendomen.

(Art. 4:49 i civillagen)

Om en make inte samtyckt till ett avtal som ingåtts av den andre maken avseende gemensam egendom, och inget samtycke kan antas eller en presumtion har avvisats, kan maken inte hållas ansvarig för någon förpliktelse till följd av eller i samband med detta avtal. Ett avtal som ingåtts utan makens samtycke ska inte ha några följder för denne om den avtalsslutande parten har handlat svekfullt eller haft en vederlagsfri förmån som härrör från avtalet. Om den andre maken ingått avtalet med en släkting, ska ont uppsåt och ska ett icke godtrosförvärv anses föreligga.

(Art. 4:50  i civillagen)

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Makarnas gemensamma egendom inbegriper de skyldigheter som belastar deras gemensamma tillgångar och de ska gemensamt täcka skulder som uppkommit beroende på eller i samband med åtaganden av någon av makarna under egendomsgemenskapen.  Gemensam egendom innefattar inte de tillgångar, skyldigheter och skulder som är att anse som makarnas enskilda egendom.

(Art. 4:37 (2) och (4) i civillagen)

Förutom lagstadgad underhållsskyldighet, ska skulder som uppstår på grund av eller i samband med en handling som ägde rum före inträdet av det gemensamma äktenskapliga livet belasta den enskilda egendomen. Enskild egendom ska innefatta de skyldigheter som belastar tillgångar som ingår i den enskilda egendomen och räntan på eventuella skulder är att anse som enskilda skulder.

Enskild egendom ska innefatta de skulder som uppkomnit under det gemensamma äktenskapliga livet:

 • som avser förvärv eller underhåll av enskild egendom, med undantag av kostnader relaterade till intäkterna från sådan enskild egendom och till underhåll av tillgångar som används eller utnyttjas av makarna gemensamt;
 • som avser en makes disposition av sin enskilda egendom;
  genom en makes agerande, utan hänsyn till gemensam egendom, och utan den andre makens samtycke; samt
 • som en följd av olagligt och avsiktligt handlande, eller grov vårdslöshet från en av makarna, om skulden överstiger den andre makens tillgångar.

Även om en skuld kan hänföras till en makes enskilda egendom, är den andre maken också ansvarig för den vad avser tredje man.

(Art. 4:39 (1-4)  i civillagen)

Kostnaderna för underhåll och förvaltning av de tillgångar som ingår i den gemensamma egendomen, kostnaderna för det gemensamma hushållet och för de gemensamma barnens underhåll och uppfostran, ska i första hand täckas från gemensam egendom. Om den gemensamma egendomen är otillräcklig för att täcka dessa kostnader och utgifter, ska de proportionellt täckas från makarnas enskilda egendom. Om endast en av makarna har enskild egendom, ska de medel som krävs för att täcka de obetalda utgifterna ställas till förfogande av denne.

(Art. 4:44  i civillagen)