3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makar har före eller under äktenskapet rätt att ingå ett äktenskapsförord gällande fördelningen av egendom under deras gemensamma äktenskapliga liv.

(Art. 4:34 (1)  i civillagen)

I äktenskapsförordet kan de (framtida) makarna definiera ett förmögenhetsförhållande - i stället för äktenskaplig egendomsgemenskap - i syfte att, från den tidpunkt som anges i äktenskapförordet, styra sitt förmögenhetsförhållande under äktenskapet. I äktenskapsförordet kan parterna föreskriva flera olika förmögenhetsförhållanden att gälla specifika tillgångar, vilka till och med kan avvika från reglerna om lagstadgade och frivilliga förmögenhetsförhållanden, om en sådan avvikelse inte utesluts av civillagen.

(Art. 4:63 i civillagen)

Civillagen reglerar två frivilliga förmögenhetsförhållanden i detalj: den uppskjutna egendomsgemenskapen och separationen av tillgångar. Parterna måste emellertid inte välja endera av dessa förmögenhetsförhållanden.

(Art. 4:71–4:73 i civillagen)

De (framtida) makarna kan i förväg vidta dispositioner för användningen av deras gemensamma hem i händelse av upplösning av äktenskapet eller upplösning av det gemensamma äktenskapliga livet. Avtalet ska anses giltigt om det är en officiell handling eller ett privat dokument kontrasignerat av en advokat.
Parterna har också möjlighet att i äktenskapsförordet komma överens om användningen av det gemensamma hemmet.

(Art. 4:78 (1) och (3) i civillagen)

Det strider mot god moral och är därför ogiltigt om ett avtal ger nästan alla de enskilda och gemensamma tillgångarna till en make utan adekvat kompensation till den andre maken.

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförordet är giltigt om det är en officiell handling vilket innebär att det måste upprättats av en civilnotarie eller om det är en privaträttslig handling vilket innebär att det måste ha kontrasignerats av en jurist.

(Art. 4:65 (1)  i civillagen)

Godkännande av förmyndare krävs för giltigheten av äktenskapsförord om en make är under arton år, eller om dennes rättskapacitet i äganderättsfrågor delvis begränsats.

(Art. 4:64 (2)  i civillagen)

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Makarna har rätt att upprätta ett äktenskapsförord före eller under äktenskapet. Om förordet upprättas före äktenskapet blir det gällande när makarna ingår äktenskap. Om det upprättas under äktenskapet blir det gällande omedelbart när det har undertecknats.

(Art. 4:34 (1)  i civillagen)

Ett äktenskapsförord får inte innehålla någon klausul med retroaktiv verkan, som, till nackdel för tredje man, ändrar någon förpliktelse som antagits av en make gentemot tredje man före äktenskapsförordets upprättande.

(Art. 4:67 (1)  i civillagen)

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Ett äktenskapsförord kan ändras eller avslutas när som helst under det gemensamma äktenskapliga livet.

En modifiering och avtalets avslutande är underkastat samma formella krav som gäller för det ursprungliga avtalet.

(Art. 4:66 i civillagen)