4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Ja, det nationella registret över äktenskapsförord och partnerskapsavtal (nedan: registret) existerar sedan den 15 mars 2014.

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Registret innehåller följande uppgifter:

  • avtalets existens;
  • de avtalsslutande parternas förnamn, efternamn (även efternamn som ogift) samt parternas födelsedatum och födelseort samt deras mödrars förnamn och efternamn som ogifta;
  • för en officiell handling identifieringsnummer och registreringens datum/för ett privat dokument, inklusive avtalet, datum och kontrasignering av en advokat;
  •  notariens namn och säte, samt identifikationsnummer och datum för registreringen;
  •  vid ett avtals avslutande, avlutandetexten, den registrerande notariens namn och säte, identifikationsnummer och datum för registreringen.

(Art. 36/K i lag XLV av 2008 om vissa notariella procedurer avseende icke-tvistemål)

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Vem som helst med ett rättsligt intresse har rätt att begära information om avtalets existens och göra anteckningar om den däri ingående informationen för egna syften. Begäran - som är föremål för avgifter - kan göras hos varje ungersk notarie. Notarien kan leverera information om existensen av ett avtal såvida sökanden kan uppvisa (se under 4.2.) uppgifter om en av de avtalsslutande parterna och denne intygat sökandens rättsliga intresse.

På begäran levererar notarie ett intyg på förekomsten eller frånvaron av ett avtal i registret. Information om innehållet i avtalet kan levereras endast med skriftligt tillstånd från en av de avtalsslutande parterna. Denna typ av begäran kan ske hos den notarie som registrerat förekomsten av avtalet eller dess ändring, annullering eller uppsägning. Den behöriga notarien vid bouppteckningsförfaranden kan göra förfrågan från registret i elektronisk form, för att undersöka om den avlidne var en avtalsslutande part i ett äktenskapsförord. Skulle detta vara fallet, kan notarien begära överföring av avtalet.

(Art. 36/K Art. (3-5) och (10) i lag XLV av 2008 om vissa notariella procedurer avseende icke-tvistemål)

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Ett äktenskapsförord ska anses vara giltigt mot tredje man, om avtalet registrerats i registret, eller om makarna kan belägga att tredje man kände till eller borde ha varit medveten om att ett sådant avtal existerade, inklusive dess innehåll.

(Art. 4:65 (2) i civillagen)

Om inte motsatsen kan beläggas, intygar registret äktheten av att det registrerade avtalet existerar.

(Art. 36/H (4) i lag XLV av 2008 om vissa notariella procedurer avseende icke-tvistemål)