5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

En makes andel av den gemensamma egendomen ska fastställas på grundval av det status och det värde som råder vid tidpunkten för egendomsgemenskapens upphörande. Varje förändring i värde mellan tidpunkten för egendomsgemenskapens upphörande och delningen av den gemensamma egendomen ska beaktas, utom om det beror på något agerande av någon av makarna. Fördelningen av gemensamt ägda tillgångar regleras i enlighet med bestämmelserna om avslutande av gemensamt ägande, med förbehållet att uppdelningen i slag inte är tillåten om någon av makarna på rimliga grunder har invändningar mot detta. Dessa bestämmelser ska också gälla för fördelningen av rättigheter och fordringar i samband med gemensam egendom.

(Art. 4:60 i civillagen)

Vid fördelning av tillgångarna, ska domstolen ta hänsyn till vad som avtalats mellan makarna. De tillgångar som krävs av en av makarna för utövandet av dennes yrke eller privata företagarverksamhet ska i princip tillfalla den maken.

(Art. 4:61 (1-2)  i civillagen)

Den enskilda egendom som finns vid tidpunkten för egendomsgemenskapens upphörande ska fördelas in natura, utom när detta inte är möjligt på grund av blandningen av tillgångar eller om en uppdelning sannolikt avsevärt skulle minska värdet av den gemensamma eller enskilda egendomen.

(Art. 4:62 i civillagen)

Upplösning av äktenskapet eller det gemensamma äktenskapliga livets upphörande ska inte i sig säga upp besittningsrätten för en make som är bosatt i ett hem under den andra makens äganderätt (t.ex. ett hem som uteslutande ägs av den andra maken).

(Art. 4:77 (2)  i civillagen)

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Efter upplösningen av egendomsgemenskapen är makarna ansvariga för de gemensamma skulderna i proportion till deras respektive andelar, dvs. utifrån principen 50–50 %.

Om en specifik tillgång är belastad med skuld, ska den täckas av den make som fick äganderätten till tillgången efter delning.

(Art. 4:61 (4)  i civillagen)

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Under delningen av den gemensamma egendomen, kan anspråk på ersättning ställas för kostnader täckta från gemensam egendom till enskild egendom, från enskild egendom till gemensam egendom och från den ena makens enskilda egendom till den andra makens enskilda egendom, inklusive reglering av skulder som belastar den andra makens egendom. Ersättningskrav ska avgöras i enlighet med bestämmelserna om bestämmande av värdet av makarnas andelar(se punkt 5.1.).

Ersättning för eventuella utgifter gjorda från enskild egendom för att täcka gemensamma kostnader kan krävas under särskilda omständigheter.

Ingen rätt till ersättning föreligger om make avstått från denna. Inga formella krav föreligger för avståendet, bevisbördan ligger emellertid på den make som är beroende av avståendet.

När en utgift leder till en betydande ökning av värdet på en fastighete, kan den make som har rätt till ersättning även göra anspråk på en ägarandel som motsvarar ökningen av fastighetens värde.

Ingen rätt till ersättning kan förekomma om ingen gemensam egendom finns när egendomsgemenskapen upphör och den make som är skyldig att tillhandahålla ersättning inte heller har någon enskild egendom.

(Art. 4:59  i civillagen)