8 Vad föreskriver lagen när det gäller tillgångar av registrerade och icke-registrerade partner?

Bestämmelserna om makarnas äktenskapsförhållanden kan tillämpas på motsvarande sätt på registrerat partnerskap (som endast får upprättas mellan personer av samma kön) artikel 3.1 a)-c) i lag XXIX från 2009 om registrerat partnerskap och liknande lagstiftning och om ändring av andra stadgar för att underlätta bevis om samboende).

Sedan januari 2010 har både par av samma kön och par av olika kön rätt att begära registrering av deras partnerskap hos en civilnotarie. Denna registrering måste åtskiljas från den registrering som beskrivs i första stycket. Den skapar inte några nya rättigheter eller skyldigheter utan tjänar endast som bevis för partnerskapets existens (artikel 36/E-36/G i lag XLV från 2008 om vissa notarieförfarande ej föremål för tvist).

Sedan den 15 mars 2014 kan partner ordna sina förmögenhetsförhållanden med hjälp av ett avtal under hela sitt partnerskap. Avtalet ska anses giltigt om det upprättats som en officiell handling eller i ett privat dokument kontrasignerat av en advokat. Partnerskapsavtalet kan innehålla bestämmelser om äganderätt liknande de som kan gälla för gifta par enligt ett äktenskapsförord eller i enlighet med civillagen.

Ett partnerskapsavtal ska anses vara giltigt gentemot tredje man, om avtalet registrerats i det nationella registret för partnerskapsavtal, eller om parterna har möjlighet att styrka att tredje man kände till eller borde ha varit medveten om att ett sådant avtal fanns, inklusive dess innehåll. De bestämmelser som gäller registret för äktenskapsförord ska i tillämpliga delar gälla registret över partnerskapsavtal.

(Art. 6:515 i civillagen)

Om inte annat föreskrivs i partnerskapsavtalet, ska partnerna under sin samlevnad anses oberoende i sina egendomsförvärv. Om samlevnaden upphör, kan endera partnern begära bodelning av under perioden för samlevnad gemensamt förvärvad egendom. Den egendom, som om det gällt ett äktenskap skulle ansetts som enskild egendom, ska inte behandlas som gemensamt förvärvad egendom.

Partner har rätt till en andel av gemensamt förvärvad egendom, främst lösöre, i proportion till sina bidrag. Arbete i hushållet, arbete för barnens uppfostran och även i den andra partnerns företagande, ska anses som bidrag vid förvärvandet. Om förhållandet mellan partnernas bidrag inte kan fastställas, ska de anses lika, om inte detta skulle innebära avsevärd ekonomisk förlust för någon av partnerna.

Om inte annat föreskrivs i civillagen, ska bestämmelserna om uppskjutna förmögenhetsförhållanden i äktenskapet i tillämpliga delar gälla vad avser skyddet av en partners andel i gemensamt förvärvad egendom och vid delningen av gemensamt förvärvad egendom mellan partnerna.

(Art. 6:516 i civillagen)

Partnerna kan, före och under partnerskapet, ingå ett avtal om det fortsatta bruket av deras gemensamma hem efter partnerskapets upphörande. Avtalet ska anses giltigt om det upprättats som en officiell handling eller i ett privat dokument kontrasignerat av en advokat.

(Art. 4:517 i civillagen)