1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Om irländska domstolar har behörighet för tvister om gemensam egendom kommer de alltid att tillämpa principen om lex fori, alltså irländsk lag. När en ansökan om underhållsbidrag gör med grund i ett beslut om hemskillnad eller äktenskapsskillnad som har utfärdats i en annan stat måste irländska domstolar dock vid avgörande av frågan ta hänsyn till parternas rätt till underhållsbidrag i enlighet med lagen i denna stat.

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Om irländska domstolar har behörighet för tvister om gemensam egendom ska alltid irländsk lag tillämpas. När en ansökan om underhållsbidrag gör med grund i ett beslut om hemskillnad eller äktenskapsskillnad som har utfärdats i en annan stat måste irländska domstolar dock vid avgörande av frågan ta hänsyn till parternas rätt till underhållsbidrag i enlighet med lagen i denna stat.