2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Principen om egendomsgemenskap är inte tillämplig enligt irländsk lag och egendom som ägs av en make före äktenskapet eller som förvärvas av en make under äktenskapet förblir denne makes enskilda egendom. Medan det inte finns någon automatisk rätt till en andel av den andra makens egendom kan den icke ägande maken vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad göra anspråk på en andel i en del av eller i all den egendom som lagligen tillhör den andre maken med stöd av att ett sådant anspråk är i rättvisans intresse (avsnitt 16.5 i lagen om familjerätt 1995 och avsnitt 20.5 lagen om familjerätt (äktenskapsskillnad) 1996) mot bakgrund av förhållandena i äktenskapet och inverkan av hemskillnaden/äktenskapsskillnaden (avsnitt 16.2 (a)–(l) i lagen om familjerätt 1995 och avsnitt 20.2 (a)–(l) i lagen om familjerätt (äktenskapsskillnad) 1996).

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Det finns inga sådana rättsliga presumtioner.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Makarna har inte någon juridiskt ansvar att upprätta en förteckning över tillgångar vid giftermål. När en ansökan om hemskillnad eller äktenskapsskillnad med en anknuten ansökan om underhållsbidrag måste dock båda parter lämna in en förteckning över tillgångar som beskriver deras tillgångar, inkomst, skulder och pensionstillgångar (se åläggande 59, regel 4 grevskapsdomstolars domar 2001 och åläggande 70A från domarna från överrätterna 1997).

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Under ett giltigt äktenskap är vardera maken ansvarig för förvaltningen av sin egendom och behöver vanligen inte samtycke från den andre maken för förvaltning och överlåtelse av denna egendom. Parternas familjebostad, enligt definitionen i avsnitt 2.1 i lagen om skydd av familjebostad från 1976 i enlighet med ändringar i avsnitt 54.1 i lagen om familjerätt 1995 erhåller särskilt skydd i enlighet med Irländsk lag. Även där familjebostaden ägs enbart av en av makarna har maken som är den lagliga ägaren inte rätt att överlåta familjebostaden eller på annat vis belåna familjebostaden utan skriftligt samtycke från den make som inte är ägare ( avsnitt 3.1 lagen om skydd av familjebostad från 1976). När en sådan överlåtelse sker utan den andre makens samtycke ska överlåtelsen anses ogiltig (avsnitt 31 i lagen om skydd av familjebostad från 1976). Dock ska ingen överlåtelse anses som ogiltig endast på grund av kravet om samtycke om överlåtelsen görs till en köpare för fullt värde utan varsel (avsnitt 3.3 (a) agen om skydd av familjebostad från 1976).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Det finns inga sådana transaktioner.

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Vardera make är ansvarig för de skulder som han/hon ådragit sig under äktenskapet, om inte annat avtal existerar.