3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makarna har inte rätt att välja vilket regelsystem för förmögenhetsförhållanden som ska tillämpas. De lagbestämmelser som är tillämpliga på hemskillnad och äktenskapsskillnad kan inte kringgås genom privata avtal mellan makarna. Alla äktenskapsförord upprättas med beaktande av gällande lagbestämmelser och kan inte ses som absolut bindande för partnerna eftersom de måste godkännas och kan ändras av de irländska domstolarna. Allmänt sett kommer de inte att anses som tvingande om de inte fastställer att parternas behov blir tillgodosedda och/eller det inte kan anses i rättvisans intresse att upprätthålla de avtalade bestämmelserna.

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförord måste upprättas formellt i form av en urkund och måste undertecknas av båda parterna. Domsolen kan stadfästa äktenskapsförordet mellan parterna, vilket innebär att äktenskapsförordet har samma status och verkan som ett domstolsbeslut När ett äktenskapsförord stadfästs av domstolen underkastas dess genomförande av det de normala reglerna och förväntningarna på uppfyllelse av domstolsbeslut. Tillämpningen av reglerna i ett äktenskapsförord som inte stadfästs av en domstol är föremål för regler och kontrollmekanism i enlighet med avtalslagen.

Till skillnad från hemskillnad kan äktenskapsskillnad inte erhållas genom avtal mellan parterna. En äktenskapsskillnad kan endast genomföras genom domstolsförfarande och även om parterna sluta ett samtyckesbaserat avtal gällande underhållsbidrag är detta avtal endast juridiskt giltigt genom ett domstolsbeslut.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Äktenskapsförord kan upprättas när som helst före eller under äktenskapet. De börjar gälla enligt villkoren i avtalet, och måste uppfylla kraven om giltiga bestämmelser i den gällande lagstiftningen.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Makarna kan gemensamt avtala om att ändra villkoren i ett äktenskapsförord Makarna kan även väcka tala in domstol om underhållsbidrag i enlighet med gällande lagstiftning oavsett om ett äktenskapsförord finns eller inte. Domstolarna kommer vanligtvis inte att ändra villkoren i ett avtal om det inte vore i rättvisans intresse att göra så.