2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Det allmänna regelsystemet för makars förmögenhetsförhållanden är systemet för egendomsgemenskap (artikel 159 i Italiens civillag (CC)).

Regelsystemet för egendomsgemenskap medger förekomsten av gemensam egendom, enskild egendom, och giftorättsgods.

Egendom som förvärvats under äktenskapet, oavsett om den förvärvats enskilt eller gemensamt, utgör en del av den gemensamma egendom med undantag för enskild egendom och egendom som räknas som giftorättsgods (artikel 177 CC).

Följande räknas som enskild egendom

  • a. egendom som förvärvats före äktenskapet eller före regelsystemet för egendomsgemenskap som blivit tillämpligt,
  • b. egendom som förvärvats under äktenskapet i form av arv eller gåva om det inte angetts i gåvohandlingen eller i testamentet att egendomen ska ingå i den gemensamma egendomen,
  • c. egendom och dess tillbehör som enbart är till för en av makarnas privata bruk,
  • d. egendom som en av makarna behöver för sin yrkesutövning,
  • e. egendom som har erhållits som kompensation för skador och all pension som är anknuten till en en helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga.
  • f. egendom som har förvärvats genom överföring, eller byte av egendom som uppräknats ovan, förutsatt att detta uttryckligen angetts vid förvärvandet.

För att all egendom som anges i c, d, f ovan, som är fast eller lös egendom och har registrerats i det särskilda egendomsregistret och har förvärvats under äktenskapet, ska kunna uteslutas ur den gemensamma egendomen, måste uteslutningen anges vid förvärvandet och med medverkan av den andre maken (artikel 179 CC).

Följande ska ses som giftorättsgods:

  • All avkastning från en makes enskilda egendom och intäkterna från hans/hennes enskilda aktiviteter förutsatt att de fortfarande existerar vid äktenskapets upplösning (artikel 177 lit. b och c) CC),
  • egendom som är avsedd för driften av en av makarnas företag om företaget bildats efter äktenskapet och även värdeökningen för ett företag som bildats före äktenskapet om de fortfarande finns vid äktenskapets upplösning (artikel 178 CC).

Giftorätt börjar gälla endast när egendomsgemenskapen upphör och, beroende på den allmänt rådande rättstolkningen, innebär den inte faktiskt samägande av föremål och rättigheter men endast en fordringsrätt för ena maken som ska betalas av den andra maken (ägaren) och som motsvarar halva värdet på egendomen. Skulle parterna inte komma överens om detta värde bestäms det av domstolen.

Vid arv utgör detta en skuld för den avlidne maken som ska utbetalas till den efterlevande maken.

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Om motsatsen inte har visas ska lös egendom anses ingå i den gemensamma egendomen (artikel 195 CC).

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Makarna behöver inte upprätta en förteckning över tillgångar.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Gemensam egendom får förvaltas enskilt av makarna.

Utförandet av extraordinära förvaltning och och avtal som medger personliga nyttjanderätt beviljas eller erhålls dock gemensamt båda makarna. Även befogenheten att företräda i domstolsförfaranden för de beskrivna handlingarna tillhör gemensamt båda makarna (artikel180 CC).

Om offentligt registrerad lös eller fast egendom överlåts (genom försäljning osv) utan erforderligt samtycke från någon av parterna kan detta hävas och talan kan väckas av den make vars samtycke krävdes inom ett år från den dag då han/hon fick kännedom om överlåtelsen och i vart fall inom ett år för registreringen. I alla andra fall måste den make som handlat utan sin makes samtycke, på begäran av den senare, låta den gemensamma egendomen återgå till det läge den varit före överlåtelsen eller, om detta inte är möjligt, betala ett motsvarande belopp (art 184 CC).

En make får inte överlåta sin andel av den gemensamma egendomen förrän egendomsgemenskapen rättsligt har upplösts.

Om en make vägrar att ge samtycke eller är frånvarande eller på annat vis är hindrad, kan den andre maken få domarens godkännande att utföra de nödvändiga handlingarna (artikel 181 and 182 CC). Dessutom kan domaren undanta en av makarna från förvaltningen om han/hon har visat sig vara en undermålig förvaltare (artikel 183 CC). I fall av absolut eller relativ oskicklighet eller undermålig förvaltning av en av makarna kan domaren besluta om bodelning under äktenskapet, vilket är ett av skälen för att upplösa en egendomsgemenskap (artikel 193 CC).

När det gäller enskild egendom eller giftorättsgods kan ägaren ensam utföra all förvaltning och överlåtelse (artikel185 CC).

Det finns inga särskilda lagbestämmelser om familjebostaden eller särskilt skydd för den make som inte är ägare.

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Normal förvaltning av den gemensamma egendomen får utföras av vardera maken var för sig (artikel 180 CC). Den gemensamma egendomen kan utkrävas för skulder som ådragits i familjens intresse även om en av makarna har ådragit sig dem separat.

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

När fordringsägare inte kan få full betalning från den enskilda egendomen svarar den gemensamma egendomen, upp till ett värde som motsvara det av den skuldsatta makens andel, för alla skulder som en av makarna ådragit sig under äktenskapet genom handlingar som företagits utöver normal förvaltning utan den andra partens samtycke (artikel 189 CC).

Personliga fordringsägare kan, även om skulden uppstått före äktenskapet, utkräva betalning i andra hand ur den gemensamma egendomen upp till det värde som motsvarar den skuldsatta makens andel. När det gäller fordringar utan säkerhet, får fordringsägare för den gemensamma egendomen företräde framför makarnas personliga fordringsägare (artikel 189 CC).

Fordringsägare som har fordringar som rör egendomsgemenskapen kan i andra hand kräva enskild egendom från vardera maken, till ett värde av hälften av deras fordran, om den gemensamma egendomen visar sig vara otillräcklig (artikel 190 CC).