3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Regelsystemet för egendomsgemenskap kan ändras genom avtal mellan makarna (artikel 210 CC). Att välja regelsystemet för åtskiljande av egendom kan även fastställas i äktenskapsbeviset.

Lagen medger två typer avtalsbundna regelsystem för förmögenhetsförhållanden: åtskiljande av egendom och avtalsbunden egendomsgemenskap.

Regelsystemet för åtskiljande av egendom är helt olikt från det allmänna regelsystemet: Vardera make behåller uteslutande ägande och rätt att använda och förvalta egendom som förvärvats före och under äktenskapet utan undantag och ska svara för sina skulder med sin egen egendom (artiklarna 215 och 217 CC).

Om makarna förvärvat egendom gemensamt är den föremål för de allmänna bestämmelserna för gemensam egendom.

Det avtalsbundna regelsystemet för egendomsgemenskap är en modifierad version, mycket ovanligare, av det allmänna regelsystemet för egendomsgemenskap. Dess innehåll kan fritt beslutas av makarna men de får dock inte

  • göra allmänna hänvisningar till lagar och sedvänjor som inte är tillämpliga på dem, utan måste uttryckligen ange innehållet i avtalet som ska reglera deras förhållande,
  • inkludera i den enskilda egendom som räknas upp i c), d) och e) in 2.1 i sin egendomsgemenskap,
  • frångå föreskrifterna om förvaltning av gemensam egendom och likställdheten för andelar rörande egendomen som skulle bli föremål för de allmänna regelsystemet för egendomsgemenskap (artikel 210 CC).

Även om detta inte är ett avtalsbundet regelsystem och de endast hänvisar till specificerad egendom så medger lagen även en arvsfond. Genom denna fond, vilken kan finnas jämte ett regelsystem för egendomsgemenskap eller för separat egendom kan en eller båda makarna eller tredje man avsätta särskild, offentligt registrerad fast eller lös egendom, eller överlåtbara värdepapper för att täcka familjens behov. Sådan egendom omfattas av en särskild stadga avseende dess förvaltning och får inte utkrävs för skulder som fordringsägaren vet har ingåtts för annat syfte än att möta familjens behov (artikel 167 och följande).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Avtalet måste slutas inför två vittnen som en officiell handling annars kommer det att räknas som ogiltigt.

Att välja regelsystemet för åtskiljande av egendom kan även fastställas i äktenskapsbeviset.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Avtalet kan upprättas när som helst före och under äktenskapet. Om det sluts före äktenskapet börjar det gälla vid äktenskapets ingående Om det sluts under äktenskapet börjar det gälla omedelbart.

Oavsett vilket kan avtalet endast göras gällande mot tredje man om det finns en notanteckning i marginalen på äktenskapsbeviset som har arkiverats på folkbokföringsmyndigheten (artikel 162 CC).

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Detta avtal kan när som helst ändras om ändringen upprättas som en officiell handling (artikel 163 CC). Lag nr 142 av den 10 oktober 1981 hävde kravet på godkännande från domstolen för att få ändra avtalet. Godkännande krävs fortfarande för ändringar för avtal som slutits genom officiella handlingar före den 5 juli 1981.