5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

Separation och skilsmässa leder till upplösning av makarnas förmögenhetsförhållanden (artikel 191 CC).

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Vid upplösning av (den allmänna) egendomsgemenskapen delas tillgångar och skulder lika efter att alla obetalda fordringar inom boet ersatts (artikel 191 och följande CC, se även 5.3.). Den kvarvarande gemensamma egendomen regleras av de allmänna bestämmelserna för gemensam egendom. Om makarna inte kan komma överens om uppdelningen av den gemensam egendomen, beslutas detta av domaren. Om inte motsatsen visas presumeras lös egendom ingå i den gemensamma egendomen (artikel 195 CC). När det gäller vårdnaden av barn och barnens behov kan domaren utfärda nyttjanderätt för en av makarna i en andel av egendomen som tillhör den andre maken (artikel 194 CC).

Vid upplösning av det avtalsbundna systemet för egendomsgemenskap (se 3.1) är de ovannämnda bestämmelserna i det allmänna regelsystemet för egendomsgemenskap tillämpliga samtidigt som alla eventuella inskränkningar som har föreskrivits av makarna beaktas.

Vid upplösning av systemet för åtskiljande av egendom (se 3.1) så förblir egendomen föremål för allmänna bestämmelser om egendom.

Arvsfonden (se 3.1) upphör när äktenskapet annulleras eller upplöses. Om det finns minderåriga barn kommer fonden att fortsätta att existera fram till det yngsta barnet blir myndigt och domaren kan tilldela andelar ur fondens tillgångar till de minderåriga barnen, antingen för användning eller ägande (artikel 171 CC).

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

ansvar för skulder som utgår ifrån systemet för egendomsgemenskap ändras inte när egendomsgemenskapen upplöses.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

5.3.1. I händelse av en fördelning av egendom som förvärvats under äktenskapet :
- Måste kravet tillgodoses genom en betalning eller in natura?
- Hur ska kravet bedömas?
- Vad är beloppet för utjämningsbetalningen?
- När föreskrivs kravet?

Italiensk lag tillämpar inte regelsystemet för gemensamt överskott.

5.3.2. I andra fall (ingen egendom som förvärvats under äktenskapet)?

Enligt systemet för egendomsgemenskap måste vardera make återbetala till den gemensamma egendomen de summor han/hon har lyft från den gemensamma egendomen och som inte använts för att betala gemensamma åtaganden. Vardera make kan begära återbetalning av summor som lyfts från hans/hennes enskilda egendom och använts för den gemensamma egendomen (artikel 192 CC).