9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Domstolarna har ensam behörighet. Som huvudregel har Italienska domstolar behörighet när svaranden har domicil (en persons domicil är den plats där hon/han har etablerat den huvudsakliga platsen för hans/hennes företag och intressen artikel 43 CC) eller hemvist (hemvisten är den plats där en person är stadigvarande bosatt artikel 43 CC) i Italien (artikel 3 lag nr 218 av den 31/05/1995).

Dessutom har italienska domstolar behörighet när det gäller annullering av äktenskap, hemskillnad eller upplösning av äktenskap även när en av makarna är italiensk medborgare eller om äktenskapet ingicks i Italien(artikel 32 lag nr 218 av den 31/05/1995).