2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

I enlighet med de allmänna reglerna för makars förmögenhetsförhållanden behåller vardera maken den egendom som han/hon ägde före äktenskapet och även den egendom som han/hon förvärvat under äktenskapet.

Allt som förvärvas gemensamt av makarna under äktenskapet, eller som förvärvats av en av dem men som härstammar från bådas medel eller med bidrag från den andre maken, är båda makarnas gemensamma egendom. I tveksamma fall ska det presumeras att sådan egendom tillhör båda makarna gemensamt (artikel 89 CC).

Makarnas enskilda egendom är

  • egendom som ägts av en make innan äktenskapet ingicks eller egendom som makarna genom avtal har betecknat som enskild egendom,
  • tillgångar som är till för en av makarnas enskilda bruk eller som krävs för hans/hennes enskilda arbete,
  • egendom som en av makarna förvärvade vederlagsfritt under äktenskapet
  • inkomst från en makes enskilda egendom som inte går att hänföra till familjens behov eller det gemensamma hushållet, samt
  • egendom som ersätter den egendom som hänvisats till i paragraferna (1–4) (artikel 91 CC).

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Bevisbördan för att fastställa att viss egendom är enskild ska ligga på den make som hävdar detta. Om fast egendom är ena makens enskilda egendom ska detta registreras i fastighetsregistret.

I tveksamma fall presumeras det att den gemensamma egendomen ägs av båda makarna i lika stora andelar.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Det finns inga bestämmelser som kräver att en förteckning över tillgångar måste upprättas.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Makarna kan fritt förvalta och använda sin enskilda egendom under äktenskapet (artikel 90, punkt 1 CC).

Makarna ska gemensamt förvalta och använda sin gemensamma egendom, men genom avtal mellan dem kan även denna egendom förvaltas av endast en make. Överlåtelsen av denna egendom av ena maken kräver den andre makens samtycke (artikel 90, punkt 2 CC).

För att skydda tredje man, presumeras det att överlåtelse av lös egendom erhållit sådant samtycke utom i fall där tredje man känt till eller borde ha känt till att samtycke inte erhållits eller när egendomen som en make överlåtit uppenbarligen tillhört den andre maken.

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

När det gäller skulder för familjen eller det gemensamma hushållets behov som ådragits av en av makarna svarar den andre maken med sin enskilda egendom endast om dessa skulder ådragits för familjens eller det gemensamma hushållets behov (artikel 96, punkt 2 CC).

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Den ena makens egendom får inte användas för att täcka den andre makens skulder. Om på grund av ena makens skulder ett verkställighetsförfarande påbörjas mot en den andra makens enskilda egendom kan den senare begära att hans/hennes egendom undantas från förfarandet (artikel 100 CC). Om ena makens skulder betalas med gemensam egendom kan den andre maken begära en uppdelning av egendom eller att hans/hennes andel undantas från förfarandet.

Makarna är, för skulder de gemensamt ådragit sig för familjens eller det gemensamma hushållets behov, ansvariga med sin gemensamma egendom och om denna inte är tillräcklig med sin enskilda egendom (artikel 96, punkt 1 CC). För skulder som en av makarna har ådragit sig för familjens eller det gemensamma hushållets behov ska denna make vara ansvarig med sin enskilda egendom om den gemensamma egendomen inte är tillräcklig. För dessa skulder ansvarar den andra maken med sin enskilda egendom endast om ersättningen för sådana skulder har använts för familjens och det gemensamma hushållets behov (artikel 96, punkt 2 CC).