3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Genom att ingå ett äktenskapsförord kan makarna avtala om åtskiljande av egendom eller om egendomsgemenskap (artikel 116 CC).

Om makarna avtalar om egendomsgemenskap slås all egendom som makarna ägt före äktenskapet och den egendom de förvärvar under äktenskapet samman till en gemensam, odelbar massa. Denna gemensamma egendom ska dock inte omfatta egendom som makarna har betecknat som enskild egendom i äktenskapsförordet.

Makarna avtalar om vem som ska förvalta den gemensamma egendomen (mannen, hustrun eller båda gemensamt). Om endast en make förvaltar den gemensamma egendomen får hon/han, i enlighet med de begränsningar som lagen föreskriver, använda och överlåta den i sitt eget namn och måste täcka familjen och det gemensamma hushållets utgifter (artikel 124 CC). Den andra makens samtycke krävs vid överlåtelse, belåning eller inteckning av nyttjanderätt för gemensam fast egendom (artikel 128 CC). Det är även nödvändigt när det gäller gåvor av lös egendom om en sådan gåva överstiger beloppet av en vanlig gåva av mindre värde (artikel 129 CC). Vardera maken får individuellt överlåta sin enskilda egendom (artikel 125, punkt 2 CC).

När det gäller egendomsgemenskap ansvarar ena maken för de skulder som den andra maken ådragit sig för familjen och det gemensamma hushållet även med sin enskilda egendom men endast då den gemensamma egendomen och den enskilda egendom ägd av maken som ådragit sig skulderna inte är tillräcklig (artikel 130 CC).

Om ett åtskiljande av egendom har avtalats behåller vardera maken inte bara den egendom som han/hon ägde före äktenskapet men han/hon kan även förvärva egendom och använda, förvalta och överlåta den oberoende av den andra maken under äktenskapet (artikel 117 CC). En make får inte använda, förvalta eller överlåta den andra makens egendom utan den senares samtycke (artikel 118, punkt 1 CC). Makarna kan dock avtala att ena makens egendom ska förvaltas av den andra maken. I detta fall är den förvaltande maken ansvarig för förluster som orsakats av grov oaktsamhet( artikel 119 CC).

I enlighet med regelsystemet för åtskiljande av egendom är vardera maken ansvarig för sina egna skulder med sin enskilda egendom (artikel 121 CC).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförord undertecknas inför en civilnotarie i båda makarnas närvaro eller om en av dem är underårig, i hans/hennes förmyndares närvaro (artikel 115 CC).

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Ett äktenskapsförord kan upprättas både under äktenskapet och före äktenskapets ingående i vilket fall det inte registreras förrän efter äktenskapets ingående (artikel 114 CC). Äktenskapsförordet träder i kraft mellan makarna vid undertecknandet. För att förordet ska kunna göras gällande mot tredje man måste det registreras

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Makarna kan ändra ett befintligt äktenskapsförord på samma villkor som gällde när de undertecknade förordet.