4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Det regelsystem för makars förmögenhetsförhållande som stadgas i äktenskapsförordet måste för att kunna göras gällande mot tredje man skrivas in i registret över makars förmögenhetsförhållanden som sköts av företagsregistret. Förutom detta ska även annan lagstadgad information (se 4.2) och avtal, domar, beslut och anmälningar som gäller makarnas förmögenhetsförhållanden registreras.

Ett äktenskapsförord ska registreras i företagsregistrets regionala avdelning i det administrativa område där en av makarna har registrerad hemvist. Om äktenskapsförordet innehåller en klausul om fast egendom ska förordet även registreras i fastighetsregistret på den plats där egendomen är belägen.

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Registret över makars förmögenhetsförhållanden ska innehålla följande information

  • information om makarna
  • information om det avtalade förmögenhetsförhållandet mellan makarna: åtskiljande av egendom eller egendomsgemenskap, när informationen registrerades, information om äktenskapsförordet och när makarnas förmögenhetsförhållande upphört att gälla,
  • särskild information: information om vilka tillgångar som utgör makarnas enskilda egendom, en makes ansvar för den andra makens skulder, inskränkningar på makarnas egendomsrättigheter, annan information som gäller tredje man, anmärkningar.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Alla har rätt att rådfråga registret och begära utdrag från akterna.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Äktenskapsförordet, liksom domstolsbeslut om bodelning, kan göras gällande mot tredje man efter att de registrerats i registret över makars förmögenhetsförhållanden och ifråga om fast egendom kan det göras gällande mot tredje man efter att det registrerats i fastighetsregistret.