5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

I enlighet med de allmänna reglerna för makars förmögenhetsförhållanden behåller vardera maken efter äktenskapsskillnad sin enskilda egendom. Den gemensamma egendomen delas lika mellan makarna.

Om regelsystemet för egendomsgemenskap har valts och inget annat har avtalats, delas den gemensamme egendomen efter avdrag för skulder lika mellan makarna vid äktenskapsskillnad (artikel 137 CC).

Om äktenskapsförordet föreskriver åtskiljande av egendom blir det ingen bodelning vid äktenskapsskillnad. Vardera maken behåller den egendom som tillhörde honom/henne före äktenskapet liksom den egendom som han/hon förvärvade under äktenskapet (artikel 117 CC).

Makarna kan underteckna ett avtal inför en civilnotarie eller ingå ett privat avtal om bodelning. Sådana avtal får endast undertecknas under äktenskapet. Om makarna inte kan träffa ett avtal ska tvisten dras inför domstol genom ett yrkande.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Skulder tas i beaktande när egendomen delas upp. Makarna kan underteckna ett avtal om uppdelning av gemensamma skulder. Om det blir en tvist ska den dras inför domstol i form av en yrkande.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Under eller efter upplösningen av äktenskapet kan en (före detta) make ansöka om underhåll från den andra (före detta) maken i proportion till den senares medel om den senare genom sina handlingar har medverkat till äktenskapets avslutande och om underhållet är nödvändigt för att bibehålla den yrkande makens tidigare levnadsstandard (artikel 81 CC).

Om en make när han/hon förvaltat den andra makens egendom gjort nödvändiga uttag från sin enskilda egendom får han/hon endast vid avslutandet av en sådan förvaltning begära ersättning för dessa utgifter från den andra maken i den omfattning som han/hon själv inte är förpliktigad att täcka dem (artikel 101 CC).

Käranden fastställer sin fordran. Vid en tvist biträder en expert. I enlighet med regelsystemet för egendomsgemenskap måste dessutom en make ersätta vad hon/han har betalat från den gemensamma egendomen till förmån för sin enskilda egendom. Om en make har gjort utlägg ur sin enskilda egendom till förmån för den gemensamma egendomen kan han/hon begära ersättning från den gemensamma egendomen (artikel 138 CC).