9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Alla civilrättsliga tvister ska underkastas domstol. De ska prövas av en distriktsdomstol, förutom för fall som enligt lag ska prövas av en regional domstol.

Om uppdelningen av egendom görs under ett skilsmässoförfarande, är det som huvudregel domstolen i det distrikt där svaranden har sin hemvist som är behörig (artikel 26, punkt 1 i den lettiska civilprocesslagen).

Om rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar är tillämplig på det ömsesidiga förhållandet mellan de inblandade staterna bestäms de lettiska domstolarnas behörighet utifrån bestämmelserna i denna förordning.