1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Makarnas förmögenhetsförhållande ska regleras av lagen i den stat där båda makarna har sin hemvist (hemvist, den plats där en person vanligtvis är bosatt, avser att fortsätta vara bosatt och som hon/han ser som centrum för sina personliga, sociala och ekonomiska intressen). Om makarna har hemvist i olika stater, är det lagen i det land där de båda är medborgare som är tillämplig. För makar som aldrig haft en gemensam hemvist och som är medborgare i olika stater, är det lagen in den stat där äktenskapet ingicks som är tillämplig (artikel 1.28.1 i civillagen (hädanefter CC)).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Makarna har rätt att välja vilken lag som ska vara tillämplig. Makarna kan välja lagen i den stat i vilken de båda har hemvist eller kommer att ha hemvist i framtiden, eller lagen i den stat i vilken äktenskapet ingåtts eller lagen i den stat i vilken en av makarna är medborgare (artikel 1.28.2 i CC)).