2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Egendom som förvärvats av makarna efter att äktenskapet ingåtts ska ingå i deras gemensamma egendom, liksom till exempel intäkter och avkastning från en makes enskilda egendom eller inkomster från arbete eller från intellektuell verksamhet som förvärvats efter att äktenskapet ingåtts. Vardera makens enskilda egendom ska bestå av

 • egendom som förvärvats separat av vardera maken före äktenskapets ingående,
 • egendom som förvärvats genom arv eller gåva under äktenskapet om inte testamentet eller gåvobrevet anger att egendomen ska vara del av den gemensamma egendomen,
 • en makes personliga tillhörigheter (kläder, tillgångar som krävs för makens yrke),
 • rättigheter till immateriella och industriella tillgångar förutom intäkter som härrör från dessa rättigheter,
 • medel och lös egendom som krävs för en makes personliga verksamhet, förutom medel och lös egendom som används i affärsverksamhet som bedrivs av makarna gemensamt,
 • avgångsvederlag och skadestånd som en av makarna har erhållit som ersättning för ideell skada, personskada, utbetalningar som ekonomiskt stöd för särskilda syften och andra bidrag som är specifikt anknutna till endast en av makarna, oöverförbara rättigheter,
 • egendom som förvärvats med privata medel eller medel från försäljning av enskild egendom som maken uttryckligen vid förvärvandet avsett skulle vara enskild egendom (artikel 3.89.1 i CC).

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

All egendom ska presumeras vara gemensam egendom om det inte fastställs att egendomen är den ena makens enskilda egendom (artikel 3.88.2 i CC).

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Makarna behöver inte upprätta en förteckning över tillgångar.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Gemensam egendom ska användas, förvaltas och överlåtas genom ömsesidigt avtal mellan makarna (artikel 3.92.1 i CC). När en make genomför transaktioner ska det presumeras att han/hon har den andra makens samtycke förutom i de fall då den andra makens skriftliga samtycke krävs (artikel 3.92.3 i CC). Transaktioner som är anknutna till överlåtelse eller belåning för gemensam fast egendom eller till nyttjanderätt till denna, och även transaktioner gällande överlåtelsen av ett gemensamt företag eller värdepapper eller belåning av dessa kan endast göras av båda makarna förutom om en make har fått en fullmakt av den andra maken att genomföra en sådan transaktion (artikel 3.92.1 i CC).

Då en transaktion har genomförts utan en makes samtycke, har denne rätt att godkänna transaktionen inom en månad från den dag som han/hon fick reda på att transaktionen genomförts (artikel 3.92.6 i CC). Transaktioner som genomförts utan samtycke av den andra maken och som inte senare har godkänts av denna make kan bestridas genom att den inte samtyckande maken väcker talan inom ett år från den dag han/hon fick kännedom om transaktionen om det kan visas att motparten i transaktionen handlat i ond tro (artikel 3.96.1 i CC). Transaktioner som borde ha genomförts med den andra makens skriftliga samtycke eller som endast kunde genomförts gemensamt av båda makarna kan förklaras ogiltiga oavsett om motparten i transaktionen handlat i god eller ond tro förutom i fall då en eller båda makarna förfarit bedrägligt vid genomförandet av transaktionen eller gett oriktiga uppgifter till institutioner som sköter offentliga register eller till någon annan institution eller till myndighetspersoner. I sådana fall kan transaktion förklaras ogiltig endast om motparten i transaktionen handlat i ond tro (artikel 3.96.2 i CC).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Vid genomförande av transaktionen ska en make antas ha sin makes samtycke förutom i fall där genomförande av transaktionen kräver den andra makens skriftliga samtycke (artikel 3.92.3 i CC).

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Följande skulder ska betalas ur makarnas gemensamma egendom

 • skulder som är anknutna till belåning av egendom och som förvärvats i ett samägande som existerade när förvärvet ägde rum eller som skapade senare,
 • skulder anknutna till kostnader för att förvalta gemensam egendom,
 • skulder som är anknutna till skötsel av hushållet,
 • skulder som är anknutna till juridiska kostnader där talan är anknuten till gemensam egendom eller familjens intressen,
 • skulder som härrör från transaktioner som genomförts av en av makarna med den andra makens samtycke eller som efteråt har godkänts av denne, liksom skulder som härrör från transaktioner där inget samtycke krävts från den andra maken förutsatt att transaktionen gjorts för familjens intressen (artikel 3.109.1 i CC).

Där den gemensamma egendomen inte är tillräcklig för att täcka skulder som makarna ansvarar solidariskt för kan betalning dras från makarnas enskilda egendom (artikel 3.113 i CC).