3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makar har i äktenskapsförord rätt att avtala om att

  • både egendom som förvärvats före äktenskapet och egendom som förvärvas under äktenskapen ska ingå i vardera makens enskilda egendom,
  • enskild egendom som en make har förvärvat före äktenskapet ska ingå i den gemensamma egendomen efter att äktenskapet har registrerats,
  • egendom som förvärvats under äktenskapet ska bli lika delad gemensam egendom (artikel 3.104.1 i CC).

Makarna kan i sitt äktenskapsförord föreskriva att ett av dessa regelsystem för förmögenhetsförhållanden ska tillämpas på hela deras egendom eller endast till en viss del av egendomen, eller till viss lös egendom (artikel 3.104.2 i CC).

Makarna kan i sitt äktenskapsförord välja ett regelsystem för förmögenhetsförhållande både för sin befintliga och för sin framtida egendom (artikel 3.104.3 i CC).

Ett äktenskapsförord kan innehålla villkor för rättigheter och skyldigheter gällande förvaltning av egendom, ömsesidigt underhåll, deltagande i att bidra till familjens behov och utgifter liksom förfaranden för uppdelning av egendom vid äktenskapsskillnad och andra frågor anknutna till makarnas förmögenhetsförhållanden (artikel 3.104.4 i CC).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Ett äktenskapsförord måste undertecknas inför en civilnotarie och registreras i registret över äktenskapsförord (se 4) (artikel 3.103 i CC).

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Ett äktenskapsförord kan upprättas före äktenskapet registrerades (föräktenskapligt avtal) eller när som helst efter registrering av äktenskapet (avtal under äktenskapet). Ett äktenskapsförord som upprättas före registrering av äktenskapet börja gälla den dag då äktenskapet registreras. Ett äktenskapsförord som upprättas under äktenskapet ska böra gälla det datum det upprättas om inte förordet anger annat (artikel 3.102 i CC).

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Ett äktenskapsförord kan ändras eller hävas när som helst genom ett ömsesidigt avtal mellan makarna inför en civilnotarie med godkännande av domstolen (artikel 3.103.2, artikel 3.106.1 i CC).