4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Det finns ett register över äktenskapsförord i Litauen. Detta register sköts av det centrala inteckningskontoret.

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Registret registrerar äktenskapsförord och bodelningar.

Registret ska innefatta datumet för äktenskapsförordet, uppgifter om avtalsparterna, det datum när eller det villkor om när avtalet börjar gälla, uppgifter om egendomen som omfattas av avtalet om det tillämpliga regelsystemet, och vilket förmögenhetsförhållande som ska gälla (punkt 14 i bestämmelser om äktenskapsförordsregistret ).

Registret ska antingen inkludera avtalet eller domstolsbeslutet för bodelning, uppgifter om avtalsparterna eller uppgifter om personerna vilkas egendom som ska delas upp i enlighet med ett domstolsbeslut uppgifter om egendomen som är föremål för det ingångna avtalet eller ett domstolsbeslut om bodelning och det tillämpliga förmögenhetsförhållandet (stycke 15 i bestämmelser om äktenskapsförordsregistret ).

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Utdrag från registret ska ges skriftligen, via e-post, via post eller via annan kommunikation eller personligen (punkt 63 i bestämmelser om äktenskapsförordsregistret ).

Uppgifter från registret ska lämnas ut till alla som anger ett rimligt och lagligt skäl för användning av informationen (punkt 67 i bestämmelser om äktenskapsförordsregistret ).

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Ett äktenskapsförord och dess ändringar kan bestridas av tredje man om de har registrerats i registret över äktenskapsförord. Denna regel är inte tillämplig om tredje man vid tiden för transaktionen kände till äktenskapsförordet och dess ändringar (artikel 3.103.3 i CC).