5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Makarnas andelar i den gemensamma egendomen ska antas vara lika stora (artikel 3.117.1 i CC).

Före makarnas bodelning ska först den gemensamma egendomen och makarnas enskilda egendom fastställas. Den gemensamma egendomen ska först användas för att betala skulder som förfallit till betalning och som ska betalas ur denna egendom. Om det finns ett överskott av gemensam egendom delas det lika mellan makarna förutom i fall som stadgas i civillagen (artikel 3.118 i CC).

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Makarna ska förbli ansvariga för gemensamma skulder som medgäldenärer.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Om värdet på egendom som domstolen tillerkänt till en av makarna är större än hans/hennes andel i den gemensamma egendomen måste den maken betala kompensation till den andra maken (artikel 3.117.3 CC).

5.3.1. I händelse av en fördelning av egendom som förvärvats under äktenskapet :
- Måste kravet tillgodoses genom en betalning eller in natura?
- Hur ska kravet bedömas?
- Vad är beloppet för utjämningsbetalningen?
- När föreskrivs kravet?

Om en av makarna avlider har den efterlevande maken rätt till halva den gemensamma egendomen Art. 52 i lagen om notarieyrket). Dessutom har den efterlevande maken om testamente saknas rätt att ärva i enlighet med arvsföljden tillsammans med arvingar i första eller andra ledet. Tillsammans med den avlidnes arvingar i första ledet (barn), ska han/hon ärva en fjärdedel av arvet om det inte finns fler än tre arvingar förutom maken. Finns det fler än tre arvingar ska maken ärva lika stora andelar som de andra arvingarna. Om maken ärver tillsammans med arvingar i andra ledet (föräldrar och barnbarn) har hon/han rätt till hälften av arvet. Finns det inte några arvingar i första och andra ledet ärver maken hela det arvbara dödsboet (artikel 5.13 i CC).

5.3.2. I andra fall (ingen egendom som förvärvats under äktenskapet)?

Nej.