9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Litauens domstolar har behörighet i familjeärenden om minst en av makarna är medborgare i Litauen eller är en statslös person med hemvist i Litauen (artikel 784.1 i den litauiska civilprocesslagen (hädanefter kallad CCP)). Om båda makarna har hemvist i Litauen ska deras familjeärenden uteslutande behandlas av Litauens domstolar (artikel 784.2 i CCP). Litauens domstolar är även behöriga över familjeärenden även om båda makarna är medborgare i andra länder om de båda har hemvist i Litauen (artikel 784.3 i CCP).

Endast litauiska domstolar ska handha ärenden som gäller fast egendom som ligger i Litauen (artikel 786 i CCP).

Ärendet behandlas av distriktsdomstolen på den plats som svaranden har hemvist (artiklarna 26 och 29 CCP).