2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Det allmänna regelsystemet för förmögenhetsförhållande är allmän förmögenhetsgemenskap mellan makar, även kallat överskottsgemenskap (artikel 1400 CC). Detta system skiljer på gemensam egendom och vardera makes enskilda egendom.

Gemensam egendom omfattar förvärv, dvs. tillgångar härstammar från makarnas yrkesinkomster, avkastning och intäkter från deras personliga tillgångar och tillgångar som förvärvats mot betalning av vardera maken under äktenskapet (artikel 1401 CC).

Enskild egendom består av tillgångar som vardera make redan ägde när de ingick äktenskap, tillgångar som en av makarna fått under äktenskapet genom arv eller gåva (artikel 1405 CC),och tillgångar av en personlig art som förvärvats under äktenskapet och som anses vara en av makarnas enskilda egendom (artikel 1404 CC).

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Enligt artikel 1402 icivillagen anses all egendom, oavsett om den är lös eller fast, vara gemensam egendom om det inte visas att den är en av makarnas enskilda egendom i enlighet med en lagbestämmelse.

Enligt artikel Artikel1421-1, punkt 4 i civillagen bedöms gemensam egendom som ingen av makarna kan visa att de förvärvat enskilt under äktenskapet, vara förvärvat av båda makar.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Det finns inga bestämmelser om att upprätta en förteckning över tillgångar. För att undvika framtida tvister kan det vara tillrådligt att upprätta en förteckning över tillgångar bestyrkt av en notarie.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Vardera make har rätt att förvalta, nyttja och överlåta sin enskilda egendom (artikel 1428 CC) dock med de begränsningar som anges i artikel 215 i civillagen om att makarna enskilt inte får överlåta rättigheter som säkerställer familjens bostad, eller möblemanget som tillhör denna bostad. Varje part administrerar och disponerar fritt över den egendom som har tagits med till den gemensamma egendomen på hans eller hennes eget initiativ (Artikel 1421 CC).

En make får inte överlåta egendom som förvärvats av båda makarna under äktenskapet utan samtycke från den andra maken (artikel 1421-1 CC).

Om en av makarna ensam förvaltar, nyttjar eller överlåter lös egendom som han/hon enskilt innehar, anses hon/han att ha befogenhet att utföra denna transaktion ensam i förhållande till tredje man som handlar i god tro. Denna bestämmelse är inte tillämplig på transaktioner som sker utan vederlag. Denna bestämmelse är inte tillämplig på delar av inredningen som hänvisas till i artikel 215, punkt 2 i Civillagen eller materiell lös egendom av den art att det kan antas att den andra maken är ägare (artikel 222 CC).

Vardera maken är ansvarig för de fel som gjorts under hans/hennes förvaltning (artikel 1421-1, punkt 3 CC). Regelsystemet för skadeståndsansvar kommer att tillämpas. Vid bedrägeri eller missbruk av befogenhet kan ansökan lämnas om att upphäva en transaktion som genomförts av en av makarna gällande ett föremål som ingår i den gemensamma egendomen. Ansökningen om hävning kan lämnas av den andra maken inom två år av den dag då han/hon först fick kännedom om transaktionen, men aldrig mer än två år efter upplösning av den gemensamma egendomen (artikel 1427 CC).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Vardera make får individuellt ingå avtal rörande skötsel av hushåll och barnavård. Båda makarna svarar solidariskt för varje skuld som en make ådrar sig av dessa skäl. Solidariskt ansvar uppkommer inte för utgift som är uppenbart orimlig med tanke på hushållets livsstil, oavsett om transaktionen är användbar eller gagnlös och oavsett om tredje man i avtalet handlat i ond eller god tro. De uppkommer inte heller för ansvar för avbetalningsköp om dessa inte ingicks med båda makarnas samtycke (artikel 220 CC).

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Vardera make svarar för sina personliga skulder (artikel 1410 CC).

Fordringsägare har för privata skulder rätt att inleda förfaranden mot den skuldsatta makens enskilda egendom och mot egendom som förvärvats individuellt av denna make under äktenskapet (artiklarna 1411 till 1413 CC).

Fordringsägare får för skulder som en av makarna ådragit sig individuellt utkräva all gemensam och enskild egendom tillhörande denne. Som huvudregel får fordringsägare inte utkräva enskild egendom som tillhör den make som inte ådragit sig skulden om inte skulden ådragits personligen, gemensamt eller solidariskt av båda makarna, eller om maken som inte ådragit sig skulden gått i borgen för skulden. (artiklarna 1412 till 1414 CC).