4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

I Luxemburg görs äktenskapsförord offentliga genom att ett utdrag av förordet registreras i folkbokföringsregistret vid allmänna åklagarens kontor och genom att föra in en hänvisning till akten (artiklarna 1018, 1026, 1126 och följande i nya civilprocesslagen (NCPC)).

Det finns ett särskilt system för äktenskapsförord som tillerkänner den efterlevande hela eller del av egendomen i dödsboet eller som avviker från den lagstadgade egendomsfördelningen och som har registrerats vid Luxemburgs land- och egendomsregister (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

Om en av makarna är affärsidkare eller detaljist måste dessutom ett utdrag av äktenskapsförordet registreras i Luxemburgs handels- och företagsregister (artikel 1020, punkt 5 NCPC).

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Följande förs också i registren: en ansökan om åtskiljande av egendom, notariebestyrkta handlingar, domar om makarnas förmögenhetsförhållanden och särskilt alla ändringar i samband med detta (utan påverkan på den framtida upplösningen för den redan existerande gemenskapen, vilket återstår att utföras, om tillämpligt).

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Kopior av de utdrag som finns i folkbokföringsregistret utfärdas till alla som begär det. Om en raderingsindikation har lagts till akten får kopior av utdragen från registret endast utfärdas med godkännande av den luxemburgiska allmänna åklagarmyndigheten (Artikel 1129 NCPC). Utdrag från handels- och företagsregistret kan fås på plats eller beställas på internet(www.rcsl.lu).

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Rättsverkan av registreringen kan variera beroende om det gäller parterna i avtalet eller tredje man. Mellan parterna börjar ändringarna gälla från dagen då den notariebestyrkta handlingen upprättas. För tredje man börjar ändringarna gälla tre månader efter att handlingen registrerats om inte makarna när de ingick avtal med tredje man informerade den senare om ändringarna (artikel 1397, stycke 2 CC). Sådana ändringar är dock inte bindande för fordringsägare vars rättigheter erhållits före ändringen (artikel 1397, punkt 3 CC).