5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Egendomsgemenskapen upphör genom äktenskapsskillnad (Artikel1441 CC). När förmögenhetsförhållandet upplöses återtar vardera maken ägande av sin enskilda egendom om den fortfarande finns, eller den egendom som satts i dess ställe (artikel 1467 CC).

Ett återbetalningskonto skapas som spårar återbetalningar som vardera maken kan fordra från den gemensamma egendomen respektive är skyldig att betala till den gemensamma egendomen (artikel 1468 CC).

Bodelning äger rum efter detta (artikel 1475 och följande CC). Om makarna inte kan göra upp i godo ska domstolen dela upp egendomen mellan makarna.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

I det fall en make enskilt ådragit sig en skuld kan han/hon stämmas för skuldens hela belopp. Den andra maken får endast stämmas för halva skulden, förutom då denna make har solidariskt ansvar (artiklarna 1482 och 1483 CC). En make får inte stämmas för den andra makens enskilda skuld.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Nej.