9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Det är allmänt accepterat på en internationell nivå att vilken domstol som är behörig bestäms i enlighet med samma bestämmelser som dem som definierar lokal behörighet i nationell lag. Beroende på omständigheterna kan andra faktorer ha betydelse, som till exempel de som ger behörighet, var parterna har hemvist (den plats där personen är huvudsakligen bosatt) medborgarskap, var egendomen befinner sig, osv.)

I Storhertigdömet Luxemburg fastställs domar om äktenskapsskillnad och hemskillnad som huvudregel även upplösningen och uppdelningen av egendomsgemenskapen och den gemensamma egendomen och ger en notarie i uppdrag att hantera detta.

Som huvudregel är behörighet för förmögenhetsförhållanden fristående från platsen för den fasta egendomen. Som ett resultat av detta kan de luxemburgska domstolarna även beordra försäljning av egendom som finns i utlandet.

Om notarien som fått uppdraget inte kan medla mellan parterna kommer han/hon att upprätta en rapport över parternas respektive anspråk och sedan hänvisa dem till en domstol.