1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Regeln lex rei sitae ska tillämpas för fast egendom. Med detta menas att egendomen omfattas av lagen i det land där den är belägen.

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Makar har inte något val gällande lag som reglerar deras förmögenhetsförhållande.