2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Om det inte finns ett äktenskapsförord upprättat ska egendomsgemenskap tillämpas mellan makarna (artikel 1316 i maltesisk civillag (CC)). Den gemensamma egendomen omfattar all egendom som förvärvats av vardera av makarna genom utförande av dennes arbete, avkastningen från vardera av makarnas egendom samt lös och fast egendom som förvärvats för en betalning från endera maken under äktenskapet. All egendom som förvärvats av endera maken genom antingen donation eller arv anses vara personlig egendom för den make som erhöll/ärvde den.

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Om det inte finns något bevis för motsatsen, anses all egendom som makarna eller en av dem äger vara del av den gemensamma egendomen (artikel 1321 paragraf 1i CC). Om det inte upprättats ett äktenskapsförord, förutsätts det att all lös och fast egendom som förvärvats genom betalning av endera maken under äktenskapet tillhör båda makarna lika mycket.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Lagen ålägger inte någon skyldighet att göra så. Dock kan makar i ett äktenskapsförord upprätta en förteckning över tillgångar som ägs av var och en av dem.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Vanliga förvaltningshandlingar för den gemensamma egendomen kan utövas av endera make. Särskilda förvaltningshandlingar måste dock utövas gemensamt av makarna. Lagen föreskriver särskilt vilka handlingar som anses vara del av särskild förvaltning där medgivande från båda makarna krävs (artikel 1322 i CC).

Till exempel krävs medgivande från båda makarna för avyttring av fast egendom som tillhör den gemensamma egendomen och makarnas bostad, även om den bara tillhör en av makarna. Om handlingar som kräver medgivande från båda makarna endast utförs av en make utan medgivande från den andra, kan de ogiltigförklaras på begäran från den senare där sådana handlingar gäller överlåtelse eller inrättande av sakrättigheter eller personliga rättigheter gällande fast egendom. Om sådana handlingar gäller lös egendom kan de endast ogiltigförklaras om de tilldelar rättigheterna om sådan lös egendom utan vederlag (artikel 1326 i CC).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Vanliga förvaltningshandlingar för den gemensamma egendomen får utövas av en make ensam men är också bindande för den andra maken.

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Makarna är gemensamt ansvariga för skulder som gäller den gemensamma egendomen och för de som de ådragit sig för familjebehoven med sin gemensamma egendom och sin personliga egendom (artiklarna 1327 och 1330 i CC).

Skulder som gäller en makes personliga egendom utgör del av dennes personliga skulder, precis som skulder som ådragits genom särskild förvaltning av den gemensamma egendomen utan det nödvändiga medgivandet från den andra maken. Borgenärer för personliga skulder ska tillgodose sina fordringar mot den betalningsskyldiga makens personliga egendom. Om detta inte är tillräckligt får de dock också ta av den gemensamma egendomen men endast i den utsträckning för värdet av den andel som den betalningsskyldiga maken har i den gemensamma egendomen (artikel 1329 i CC).