3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makarna kan fritt upprätta ett äktenskapsförord där de väljer förmögenhetsförhållandet för att reglera sitt egendomsförhållande. De kan antingen välja 1) egendomsgemenskap eller 2) separation av egendom eller 3) behållningsgemenskap enligt separat förvaltning. Enligt förhållandet behållningsgemenskap ägs och förvaltas den egendom som förvärvats av vardera maken av den make som förvärvade den som om denne var ensam ägare (artikel 1339 i CC). Vid upplösning av behållningsgemenskapen utjämnas det som återstår från makarna efter avdragen för skulder (artikel 1341 i CC).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförordet ska utföras som handling inför notarius publicus. En notarie ska kontaktas.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Om äktenskapsförordet upprättas före äktenskapet träde det i kraft vid tidpunkten för när äktenskapets ingicks. Dock, i den mån tredje part berörs, träder äktenskapskontraktet i kraft från och med det datum när notarien registrerar handlingen i det offentliga registret. Om äktenskapsförordet upprättas efter äktenskapet ingicks, träder det i kraft i den mån makarna berörs, från datumet för upprättandet av avtalet och i den mån tredje part berörs, från det datum när notarien registrerar handlingen i det offentliga registret.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Ja, äktenskapsförordet kan modifieras, men modifieringar som sker efter vigseln kräver medgivande från domaren för domstolen av frivillig behörighet. Befintliga borgenärer som har en fordran som uppstått före ändringen ska inte påverkas.