4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

Ett äktenskapsförord ska registreras av notarien inom 15 dagar efter upprättandet av avtalet.

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Det finns endast ett register. Det är det offentliga registret som förvaltas av justitieministern.

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

Följande information måste registreras: att ett äktenskapsförord har upprättats, datumet för handlingen, uppgifterna för de kontrakterade parterna samt den sortens förmögenhetsförhållande som valts av parterna som ska reglera dess egendomsförhållande.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Informationen i det offentliga registret är tillgängligt för alla personer som efterfrågar information. En enkel skriftlig förfrågan görs vid registret och ett officiellt svar ska mottages inom 10 dagar från förfrågningen. Natarier har tillgång till registret online och får svar direkt.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Den största verkningen är att tredje part (i synnerhet borgenärer) förväntas känna till om det finns ett äktenskapsförord.