9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

Utanför tillämpningsområdet för EU:s förordning 2201/2003 är maltesiska domstolar behöriga i mål om äktenskapsskillnad om minst en av makarna hade sin hemvist på Malta vid det datum för inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till den behöriga civilrättsliga domstolen, eller om minst en av makarna stadigvarande vistas på Malta under en period på ett år direkt före inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad.