2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Från och med den 1 januari 2018, kommer en begränsad förmögenhetsgemenskap att tillämpas i Nederländerna, under vilken tillgångar som förvärvats under äktenskapet och eventuellt associerade skulder ingår i gemenskapen – se art. 1:94 i Civillagen (BW). Tillgångar som inte utgör del av förmögenhetsgemenskapen inkluderar de ägodelar som förvärvats under arvsrätten eller som en gåva, pensionsrättigheter och efterlevandepensioner innefattade i lagen om reglering av pensionsrättigheter i händelse av en separation. Denna lag gäller för äktenskap som ingåtts efter den 1 januari 2018 eller för makar som upphäver ett befintligt äktenskapsförord efter det datumet och var gifta enligt gällande lag. Förmögenhetsgemenskapen inkluderar också tillgångar som ägts gemensamt av makarna före giftermålet (t.ex. vid sammanboende). Speciella regler gäller om en av makarna driver en verksamhet – se art. 1:95a BW.

För äktenskap som ingåtts före den 1 januari, kommer tidigare lagar att gälla. Tidigare lagar består av en omfattande förmögenhetsgemenskap. Alla tillgångar som makarna äger när äktenskapet inleds och alla tillgångar som de förvärvat därefter tillhör den gemensamma egendomen så länge som gemenskapen inte upplöses. Tillgångar som förvärvats genom arv eller gåvor och som ska stå utanför gemenskapen (också kallat en undantagsklausul) enligt den avlidnas testamente eller donatorns avsikt, pensionsrättigheter som avses i ”lag om likställande av pensionsrättigheter i händelse av separation” och efterlevande anhörigas pensioner tillhör inte gemenskapen. Tillgångar (och skulder) som enbart tillhör en av makarna tillhör inte heller i gemenskapen (se artikel 1:94 paragraf 5 i BW). På grundval av rättspraxis räknas särskilda pensionsrättigheter och ersättning för immateriell skada till de separata tillgångarna. Konnexitet godkänns inte med lätthet i andra fall. Avkastning från separata tillgångar tillhör den separata kvarlåtenskapen (se artikel 1:94 paragraf 6 i BW). Alla skulder som ådragits av vardera maken med undantag för skulder beträffande separata tillgångar tillhör också gemenskapen och ska betalas med gemensamma tillgångar (se artikel 1:94 paragraf 7 i BW).

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Om det uppkommer en tvist under ärendet om äktenskapsskillnad om vem som en tillgång tillhör och ingen av makarna kan styrka rätten till tillgången, så anges den tillgången som en gemensam tillgång, men denna regel kan inte vara till nackdel för borgenärer (se artikel 1:94 paragraf 8 i BW).

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Nej

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Tillgångar som förvärvats i ett namn (t.ex. fast egendom och andelar i ett NV (publikt aktiebolag) eller BV (privat aktiebolag)) förvaltas av den make vars namn de förvärvades i. Alla andra tillgångar som tillhör den gemensamma egendomen kan förvaltas av vardera maken separat (se artikel 1:97 i BW). Bostaden för makarna får endast avyttras med båda makarnas medgivande (se artikel 1:88 i BW). Det krävs även medgivande för belåna makarnas bostad. Om den andra maken på grund av frånvaro eller annan orsak, inte kan ge sitt godkännande eller om denne vägrar ge sitt godkännande kan en domare ge sitt samtycke. Om det senare framgår att medgivandet saknas kan den andra maken ogiltigförklara denna rättsliga handling (se artikel 1:89 i BW) inom en period på 3 år (se artikel 3:52 i BW).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Se svaret på 2.4 ovan.

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Varje part är solidariskt skyldig tillsammans med den andra parten för hushållsskulder och kostnader för vård och uppfostran av barnen under äktenskapet (se art. 1:85 BW). Denna regel gäller oavsett vad som därutöver har avtalats.

För hushållets skulder se svar till 2.5 och för andra skulder se svar till 2.1. Borgenärer kan återkräva skulden från makarnas hela egendom. Om en make betalar en gemensam skuld från sin privata egendom, har denne rätt till ersättning (se artikel 1:95 i BW). En makes privata skuld kan betalas från gemenskapen under äktenskapet, men den andra maken har rätt till att till borgenären tillkännage den betalningsskyldiga makens egna tillgångar från vilka skulden kan betalas. Om en privat skuld har betalats från gemenskapen är den betalningsskyldiga maken skyldig att ersätta gemenskapen (se artikel 1:96 paragraf 4 i BW).