3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makarna kan frångå det lagstadgade förhållandet genom att ingå ett äktenskapsförord. Parterna har rätt till att välja avtalets innehåll, men i praktiken väljer man mellan ett begränsat egendomsförhållande eller ett undantag från alla gemenskaper, vilket ofta kombineras med klausuler om nettning. Det måste göras åtskillnad mellan klausulen om periodisk nettning och klausulen om slutlig nettning när äktenskapet avslutas. Det är inte möjligt att undanta underhållsanspråk mot den andra och begränsa reglerna om familjeskydd, såsom behovet av den andra makens medgivande för avyttring av makarnas bostad (se artikel 1:88 i BW).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapsförordet måste etableras i form av en officiell handling. För adresser till notarier i civilrätt i Nederländerna, se: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Äktenskapsförordet kan ingås före eller under äktenskapet (se artikel 1:114 i BW). I det tidigare fallet träder det i kraft vid tidpunkten för vigseln, i det senare fallet för makarna en dag efter utförandet av handlingen.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Det är möjligt att ändra avtalet under äktenskapet, se vidare i svaren till 3.2 och 3.3.