4 Kan eller måste makarnas förmögenhetsförhållanden registreras?

4.1. Finns ett eller fler register som administrerar makars förmögenhetsförhållanden i ditt land? Var?

Registret över äktenskapsförord förvaltas vid kontoret för domstolens sekreterare. Äktenskapsförord måste registreras vid den domstol som har geografisk behörighet för platsen för vigseln. Om äktenskapet ingicks utanför Nederländerna ska äktenskapsförordet registreras hos sekreteraren för Haags domstol.

4.2. Vilka dokument registreras? Vilka uppgifter registreras?

En kopia av den officiella handlingen som innehåller äktenskapsförordet registreras i registret.

4.3. Hur och genom vem kan man få tillgång till uppgifterna i registret?

Vem som helst kan undersöka registret och kan mot betalning, erhålla en kopia av äktenskapsförordet.

4.4. Vilka är de rättsliga verkningarna av registreringen (giltighet, rättsverkan gentemot andra)?

Ett avtal som träffats under äktenskapet kan motsättas av tredje part i god tro 14 dagar efter registreringen av avtalet i registret (se artikel 1:120 i BW). Äktenskapsförord som upprättats före vigseln och registrerats i registret kan motsättas från och med datumet för äktenskapet.