1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

Personliga förhållanden och egendomsförhållanden mellan makar omfattas av lagen i det land som båda makarna är medborgare i (artikel 51 paragraf 1 i internationell privaträtt). Om makarna inte är medborgare i samma land, är lagen i det land där båda makarna har sin hemvist i tillämplig (med ”hemvist" menas platsen där en person vistas med avsikt att etablera sin bostad, artikel 25 i civillagen). Skulle makarna inte ha sin hemvist i samma land ska lagen i det land där båda makarna har sin bostad vara tillämplig. Om makarna inte bor i samma land ska lagen i det land till vilket makarna har närmast anknytning vara tillämplig (artikel 51 paragraf 2 i internationell privaträtt).

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Makarna kan välja att deras egendomsförhållande och äktenskapsförord ska omfattas av lagen i det land där endera maken är medborgare eller landet där endera maken har sin hemvist eller är bosatt. De kan välja den lag som ska vara tillämplig antingen före äktenskapet ingås eller under äktenskapet (artikel 52 paragraf 1 i internationell privaträtt). Skulle de inte göra detta, regleras äktenskapsförordet av lagen som var tillämplig på det personliga förhållandet och egendomsförhållandet mellan makarna vid tidpunkten för när avtalet ingicks (artikel 52 paragraf 2 i internationell privaträtt).

För att valet av lag ska vara giltigt måste det ha formen som avses för äktenskapsförord av den valda lagen eller lagen i det land i vilket valet av lag gjordes (artikel 52 paragraf 3 i internationell privaträtt). Enligt polsk lag måste äktenskapsförordet ha formen av en officiell handling som upprättats inför notarie (artikel 73 paragraf 2 i civillagen och artikel 47 paragraf 1 i lagen om familj och förmyndarskap).