3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Makar kan utöka eller begränsa det lagstadgade förhållandet av egendomsgemenskap eller etablera ett förhållande av separation av egendom eller ett förhållande av separation av egendom med utjämning av upplupen vinst genom ett äktenskapsförord (i formen av en officiell handling som upprättas inför notarie). Detta avtal kan träffas antingen före äktenskapets ingående eller under äktenskapet. Äktenskapsförordet kan ändras eller avslutas. Om det avslutas under äktenskapet föreskriver lagen att det lagstadgade förhållandet av egendomsgemenskap ska tillämpas mellan makarna om inte makarna har bestämt annorlunda. Gällande tredje part, kan en make hänvisa till äktenskapsförordet om dess upprättande och innehåll var känt för dem (artikel 47 och 471 i lagen om familj och förmyndarskap).

Makarna tillåts inte utöka den gemensamma egendom till följande:

  • 1) Tillgångar som kan förvärvas i framtiden genom arv, testamentarisk gåva eller donation.
  • 2) Egendomsrättigheter som uppstått genom samägande av egendom som omfattas av separata förordningar (t.ex. samägande i ett civilrättsligt bolag eller handelsbolag).
  • 3) Oförytterliga rättigheter som endast är berättigade till en person.
  • 4) Skadeståndsanspråk för kroppsskada eller hälsoproblem, förutsatt att de inte är del av den gemensamma egendomen, eller anspråk för ersättning för skada som lidits.
  • 5) Makarnas icke förfallna fordringar för lön för arbete eller för inkomst från annan vinstdrivande verksamhet (artikel 49 i lagen om familj och förmyndarskap).

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Äktenskapskontraktet måste ha formen av en officiell handling som upprättats inför notarie, annars är det ogiltigt (artikel 47 paragraf 1 i lagen om familj och förmyndarskap och artikel 73 paragraf 2 i civillagen).

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Äktenskapsförordet får ingås före äktenskapet, varvid det träder i kraft vid vigseln, eller under äktenskapet varvid det träder i kraft omedelbart.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Makarna kan ändra äktenskapsförordet när som helst, så länge formkraven som beskrivs i 3.2 uppfylls. Polsk lag föreskriver inte ett minsta intervall mellan upprättande och ändring av äktenskapsförordet.