5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

Om det lagstadgade förhållandet av egendomsgemenskap upphör, regleras den gemensamma egendomen och fördelningen därav av bestämmelserna om gemensamt ärvda tillgångar respektive fördelning av kvarlåtenskap (artikel 46 i lagen om familj och förmyndarskap).

Den gemensamma egendomen kan fördelas när förmögenhetsförhållandet för makar upphör under äktenskapet, till exempel till följd av ett domstolsbeslut eller en överenskommelse, eller när förhållandet av egendomsgemenskap upphör när äktenskapet upplöses (genom äktenskapsskillnad eller separation). Ärenden gällande äktenskapsskillnad eller separation avser inte fördelningen av gemensam egendom. Vanligtvis delas den gemensamma egendomen i separata ärenden. Äktenskapsskillnad och separation genomförs till följd av ett domstolsbeslut. Gemensam egendom kan fördelas av domstolen eller genom en överenskommelse som kräver formen av en officiell handling som upprättats inför notarie om den gemensamma egendomen inbegriper fast egendom (samma gäller för andra särskilda rättigheter).

Makarnas andelar i den gemensamma egendomen är lika stora om inte annat anges i äktenskapsförordet. Ett domstolsbeslut kan begäras för att avgöra om det finns olika stora andelar (artikel 501 i lagen om familj och förmyndarskap).

Vardera maken ska återbetala eventuella kostnader och utgifter som betalats med den gemensamma egendomen för sin personliga egendom, med undantag för kostnader och utgifter för tillgångar som gett inkomst. En make kan begära att kostnader och utgifter som betalats från sin personliga egendom för den gemensamma egendomen ska ersättas. Makarna kan inte begära ersättning för kostnader och utgifter som betalats för familjens behov, om inte dessa ökade värdet på den gemensamma egendomen vid tillfället när förmögenhetsförhållandet upphörde. Ersättning sker när den gemensamma egendomen fördelas. Dock kan domstolen besluta att kostnader ska återbetalas tidigare om detta är nödvändigt för familjens välbefinnande (artikel 45 paragraf 1 och 2 i lagen om familj och förmyndarskap).

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

Makarna fortsätter att vara ansvariga för befintliga skulder efter äktenskapsskillnad/separation. Fördelningen av gemensam egendom inbegriper inte skulder. Överenskommelser mellan makarna om återbetalning av skulder kommer att vara verkningslösa gentemot borgenärer om inte en borgenär samtycker till att skulden övertas av en make.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

I fall där ett förhållande av separation av egendom avslutas med en utjämning av upplupen vinst, kan värdeökningen av vardera makens egendom som inträffade under förhållandet utjämnas genom betalning in natura (artikel 514 paragraf 1 i lagen om familj och förmyndarskap). Anspråket för sådan utjämning preskriberas efter tio år (artikel 118 i civillagen).