9 Vilken är den behöriga myndigheten som man ska vända sig till vid tvister och andra juridiska spörsmål?

I fall som avgörs i tvistemål har polska domstolar behörighet gällande äktenskapsärenden och ärenden som gäller makars egendomsförhållanden om den svarande har sin hemvist eller bostad i Polen, eller om så inte är fallet, om:

  • 1) den sista gemensamma hemvisten eller den sista gemensamma bostaden för båda makarna var i Polen och en make fortfarande har sin hemvist eller bostad i Polen, eller
  • 2) maken som är kärande har haft sin hemvist eller bostad i Polen i minst ett år omedelbart före tvisten började, eller
  • 3) maken som är kärande är polsk medborgare och har haft sin hemvist eller bostad i Polen i minst sex månader omedelbart före tvisten började, eller
  • 4) båda makarna är polska medborgare.

Polska domstolar har uteslutande behörighet om båda makarna är polska medborgare och har både hemvisten och bostaden i Polen (artikel 1103 i civilprocesslagen). I fall som är beslutade i icke-tvistemål har polska domstolar behörighet i äktenskapsärenden om en av makarna eller en av personerna som avser att ingå äktenskap är en polsk medborgare eller är en utländsk medborgare som har sin hemvist eller bostad i Polen eller avser att ingå äktenskap i Polen. I fall som gäller fördelning av gemensam egendom vid avslutande av förhållandet av egendomsgemenskap, har också polska domstolar behörighet när den gemensamma egendomen eller en betydande del därav finns i Polen (artikel 1106 i civilprocesslagen).