2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

I) Såvida det inte finns ett äktenskapsförord som anger annorlunda är förmögenhetsförhållandet för makar tillämpligt (artikel 1717 i CC).

Den gemensamma egendom inbegriper, men är inte begränsad till följande:

 • a) Inkomsten för makarnas arbete och egendom som förvärvats av makarna under deras äktenskap och som inte utesluts genom lag (artikel 1724 i CC).

Makarnas separata egendom inbegriper, men är inte begränsad till följande:

 • a) Egendomen som vardera maken ägde vid tidpunkten för när äktenskapet ingicks.
 • b) Egendom som en make förvärvat under äktenskapet genom arv eller som gåva.
 • c) Egendom som förvärvats under äktenskapet enligt en tidigare rättighet (artiklarna 1722, 1723 i CC).

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Om inget annat anges anses lös egendom vara del av den gemensamma egendomen (artikel 1725 i CC).

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

Portugisisk lag kräver inte att en förteckning över tillgångar etableras.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Den gemensamma egendomen förvaltas av båda makarna. Medgivande från båda makarna är nödvändigt för inteckning och avyttring av fast egendom. Om sådan rättshandling har utförts utan medgivandet från den andra maken, kan denna bestridas.

Vardera maken förvaltar sin egen egendom var för sig. Dessutom förvaltar en make uteslutande följande tillgångar, även om de tillhör den gemensamma egendomen:

 • a) Inkomst denne erhåller för sitt arbete.
 • b) Sina upphovsrätter.
 • c) Gemensam egendom som denne tog med sig in i äktenskapet eller förvärvat utan vederlag under äktenskapet, samt rättigheter som övertagits med denna.
 • d) Egendom som erhållits genom gåva eller som testamenterats till båda makarna där förvaltningen uteslutits för en make, förutom i särskilda fall.
 • e) Lös egendom som tillhör den andra maken eller till den gemensamma egendomen som uteslutande nyttjas av en make som arbetsutrustning.
 • f) Egendom som tillhör den andra maken, om denna make är oförmögen att förvalta egendomen på grund av att den är belägen på en avlägsen eller okänd plats eller av någon annan anledning, och förutsatt att en lämplig fullmakt inte har beviljats för förvaltningen av denna egendom.
 • g) Egendomen som tillhör den andra maken om den maken ger mandat för denna befogenhet (artikel 1678 i CC).

Endera maken kan öppna bankkonton i sitt eget namn och fritt avyttra dem, oavsett vilket förmögenhetsförhållande som är tillämpligt (artikel 1680 i CC).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Båda makarna är ansvariga för de skulder som de ådragit sig innan eller under äktenskapet av endera av makarna för att tillgodose de vanliga kostnaderna för familjeliv eller skulder som ådragits under äktenskapet av den förvaltande maken för makarnas allmänna nytta och inom ramen för dennes förvaltningsbefogenheter (artikel 1691 i CC).

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Ansvaret för följande skulder vilar på båda makarna:

 • a) Skulder som ådragits före eller under äktenskapet av båda makarna eller av en make med den andra makens medgivande (artikel 1691 paragraf 1 a i CC).
 • b) Skulder som endera av makarna ådragit sig före eller under äktenskapet för att tillgodose de vanliga kostnaderna för familjeliv (artikel 1691 paragraf 1 b i CC).
 • c) Skulder som den förvaltande maken ådragit sig under äktenskapet för parets allmänna nytta och inom ramen för dennes förvaltningsbefogenheter (artikel 1691 paragraf 1 c i CC).
 • d) Skulder som endera av makarna ådragit sig som del av en affärsverksamhet, förutom om det kan påvisas att skulderna inte ådragits för parets allmänna nytta eller om förhållandet av separation av egendom är tillämpligt (artikel 1691 paragraf 1 d i CC).
 • e) Skulder som belastar donationer, arv eller legat, om tillgångarna i fråga har blivit del av den gemensamma egendomen (artikel 1691 paragraf 1 e och artikel 1693 paragraf 2 i CC).

Enligt förhållandet av allomfattande egendomsgemenskap inbegrips skulder i den gemensamma egendomen som endera av makarna ådragit sig före äktenskapet, men endast om de är för makarnas allmänna nytta (artikel 1691 paragraf 2 i CC). Följande skulder tillhör enbart den ena makens ansvar (artikel 1692 i CC): Skulder som endera av makarna ådragit sig före eller under äktenskapet utan den andra makens medgivande och som inte faller under artikel 1691 paragraf 1 b eller 1 c i CC. Skulder till följd av brottslighet och skadestånd och ersättningar, advokatarvoden eller böter som beror på en av makarnas handlingar, förutom där dessa handlingar endast ger upphov till skadeståndsansvar och täcks av paragraf 1 eller paragraf 2 i artikel 1691 i CC. Skador som inte får inbegripas i den gemensamma egendomen enligt bestämmelserna i artikel 1694 paragraf 2 i civillagen.