3 Hur kan makarna ordna deras förmögenhetsförhållanden?

3.1. Vilka bestämmelser kan ändras genom ett avtal och vilka inte? Vilka av makars förmögenhetsförhållanden kan väljas?

Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva följande:

  • a) En allomfattande egendomsgemenskap, även om denna inte kan väljas när en av eller båda makarna redan har barn som inte tillhör båda makarna. Enligt detta förmögenhetsförhållande, utgör all nuvarande och framtida egendom som tillhör makarna en del av den gemensamma egendomen, förutom egendom som utesluts genom lag (artikel 1732 i CC). Till exempel utesluts egendom som erhållits genom gåva eller testamente, om denna föreskrivs ska uteslutas ur gemensam egendom, personliga rättigheter och familjeminnen av lågt ekonomiskt värde, från den gemensamma egendomen (artikel 1733 i CC).
  • b) En separation av egendom som är obligatoriskt när äktenskapet ingicks utan de förberedande äktenskapsförfarandena eller när antingen en av eller båda makarna har uppnått 60 års ålder. Enligt detta förhållande behåller vardera maken kontroll över och rätt till hela sin nuvarande och framtida egendom, som denne fritt kan avyttra (artikel 1735 i CC).
  • c) Ett ovanligt förhållande med innebörden att makarna väljer ett förhållande som har särdrag från två eller till och med tre förmögenhetsförhållanden för makar.

3.2. Vilka är de formella kraven och vem ska jag kontakta?

Ett äktenskapsförord måste ha formen av antingen en officiell handling som upprättas inför en notarie i civilrätt eller ett dokument som upprättas på ett folkbokföringskontor.

3.3. När kan avtalet ingås och när det träder i kraft?

Ett äktenskapsförord måste upprättas före äktenskapet och träder i kraft omedelbart efter äktenskapets ingående. Förmögenhetsförhållandet för makarna kan inte ändras efter äktenskapets ingående.

3.4. Kan ett gällande avtal ändras av makarna? Om så är fallet, på vilka villkor?

Nej, ett befintligt avtal får inte ändras av makarna.