5 Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa/separation?

5.1. Hur fördelas tillgångarna (sakrätt )?

I händelse av äktenskapsskillnad fördelas makarnas gemensamma egendom. Först och främst avskiljs makarnas personliga egendom. Sedan betalas ersättningar och skulder. Slutligen erhåller vardera maken hälften av den gemensamma egendomen. Regeln om lika stora andelar är obligatorisk, vilken innebär att överenskommelser som föreskriver annorlunda är ogiltiga (artikel 1730 i CC). Även om makarna har föreskrivit att den allomfattande egendomsgemenskapen ska tillämpas på deras egendom, erhåller endast makarna det som de har rätt till enligt den lagstadgade egendomsgemenskapen i händelse av äktenskapsskillnad (artikel 1790 i CC).

Om makarna inte enas om fördelningen av deras gemensamma egendom, kommer egendomen fördelas av domstolen. Om makarna enas om fördelningen av deras gemensamma egendom kommer den utföras i närvaro av en notarie i civilrätt eller vid folkbokföringsregistret.

5.2. Vem är ansvarig för befintliga skulder efter skilsmässa/separation?

I samband med fördelningen av den gemensamma egendomen fördelas även gemensamma skulder. Sådan fördelning är dock endast verksam mot borgenärer om de givit sitt medgivande.

5.3. Har den ena maken anspråk på en utjämningsbetalning?

Om värdet av tillgångarna som en make har erhållit genom fördelningen av egendom överstiger andelen som denne har rätt till kan makarna enas om en utjämning in natura eller i formen av en betalning. I detta fall kommer summan av utjämningsbetalningen beräknas av notarien i civilrätt, enligt värdet av tillgångarna, skulderna och vardera makens andel i den gemensamma egendomen. Om makarna inte kan enas kommer domstolen besluta om utjämningen.