1 Vilken lag gäller?

1.1. Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras när det gäller vissa länder?

I enlighet med artikel 2590 i civillagen är det den lagen som makarna väljer som är tillämplig på deras giftorättsgods. Om inget val har gjorts i detta avseende styrs giftorättsgodset av den lag som är tillämplig på äktenskapets allmänna verkningar. I artikel 2589 i civillagen föreskrivs att äktenskapets allmänna verkningar styrs av lagen för makarnas gemensamma stadigvarande bosättning, och om makarna inte har någon sådan, styrs den av lagen i det land där båda makarna är medborgare. Om makarna inte heller är medborgare i samma land, är lagen för det land där vigseln hölls tillämplig. Dock bör det påpekas att i undantagsfall från sådana bestämmelser, styrs makarnas rättigheter om familjens bostad och förhållandet av handlingar avseende sådan bostad av lagen för den plats där bostaden är belägen. Rumänien har inte undertecknat Haagkonventionen av den 14 mars 1978 om tillämplig lag på makars förmögenhetsförhållande.

1.2. Har makarna möjlighet att välja tillämplig lag? Om så är fallet, vilka principer gäller när det gäller detta val (t.ex. lagar som skall väljas, formella krav, retroaktivitet)?

Makarna har möjlighet att välja den lag som ska tillämpas på deras förhållande. Deras val är begränsat till, i enlighet med artikel 2590 paragraf 2 i civillagen: lagen för landet för den plats där en av makarna har sin stadigvarande bosättning vid tidpunkten för när valet gjordes, lagen för det land där endera maken är medborgare i vid tidpunkten för när valet gjordes eller lagen för det land där makarna etablerade sin första stadigvarande bosättning efter vigseln. Avtalet om valet av lag kan ingås före vigseln, samtidigt som vigseln eller under äktenskapet. Gällande formkrav måste avtalet uppfylla villkoren som föreskrivs i den lag som väljs ska vara tillämplig eller i den lag för platsen där avtalet ingicks. Dock är det alltid obligatoriskt att dokumentet undertecknas och dateras av båda makarna. Om inte makarna kommer överens om annat, medför den nyvalda lagen sina verkningar endast för framtiden. Den får inte skada rättigheterna hos tredje part.