2 Finns det ett lagstadgat förmögenhetsförhållande för makarna och i så fall, vad erbjuder det?

2.1. Var god och beskriv de allmänna principerna: Vilka tillgångar är en del av makarnas giftorättsgods? Vilka tillgångar är en del av makarnas enskilda egendom?

Om makarna inte ingår ett äktenskapsförord blir det tillämpliga förmögenhetsförhållandet för makar det lagstadgade förhållandet om egendomsgemenskap. Enligt detta förhållande är alla tillgångar som förvärvas under förhållandet av egendomsgemenskap av endera maken del av deras gemensamma egendom enligt artikel 339 i civillagen. Endera makens personliga egendom består enligt artikel 340 i civillagen av följande tillgångar: tillgångar som förvärvats genom arv, legat eller donation, om inte testamentsgivaren eller gåvogivaren uttryckligen angett att tillgångarna ska vara del av den gemensamma egendomen, tillgångar för en makes personliga nyttjande, tillgångar för utövandet av en makes yrke, immateriella rättigheter för en makes alster, tillgångar som förvärvats som ett pris eller en belöning, vetenskapliga eller litterära manuskript, ritningar och konstnärliga projekt eller uppfinningsprojekt, försäkringsförmåner och ersättning för ekonomiska eller ideella skador som orsakats endera maken, tillgångarna, summan pengar eller något av värde som ersätter personliga tillgångar och tillgångarna som förvärvats i utbyte av sådana tillgångar, samt avkastningen från personliga tillgångar.

2.2. Finns det lagliga antaganden om fördelningen av tillgångarna?

Om inte någon förteckning (se 2.3) har upprättats, förutsätts det att lös egendom är del av den gemensamma egendomen tills motsatsen bevisats. I enlighet med artikel 357 paragraf 2 i civillagen, förutsätts makarna ha bidragit med lika stor del i förvärvandet av gemensam egendom och fullgörandet av gemensamma skyldigheter tills motsatsen bevisats.

2.3. Bör makarna upprätta en tillgångsförteckning? Om så är fallet, när och hur?

I enlighet med artikel 343 paragraf 3 i civillagen, ska makar inom det lagstadgade förhållandet av egendomsgemenskap, upprätta en förteckning över lös egendom som förvärvats före äktenskapet, antingen inför en notarie i civilrätt eller som undertecknas, och denna företeckning ska utarbetas före äktenskapets ingående. Även om makarna väljer förhållandet separation av egendom (se i 3.1), måste en förteckning över lös egendom som täcks av avtalet upprättas av en notarie i civilrätt.

2.4. Vem ansvarar för att administrera tillgångarna? Vem har rätt att förfoga över tillgångarna? Kan en make avyttra/förvalta tillgångarna ensamt eller krävs samtycke av den andra maken (t.ex. i fall av avyttring av makarnas hem)? Vilken effekt har det saknade samtycke på giltigheten av en rättshandling och på rättsverkan gentemot mot en tredje part?

Gällande gemensam egendom har endera maken rätt till att nyttja och förvalta gemensam egendom och att förvärva gemensam egendom själv utan den andra makens medgivande (artikel 345 i civillagen). Rättshandlingar som gäller överlåtelse och inteckning av gemensam egendom får endast utföras med båda makarnas medgivande. Dock får endera maken själv avyttra gemensam lös egendom vars överlåtelse inte omfattas av offentlighetsrelaterade formaliteter (artikel 346 i civillagen). Annars kan en rättshandling som utförts utan den andra makens uttryckliga medgivande ogiltigförklaras.

Rättshandlingarna om familjens bostad som är makarnas gemensamma bostad eller på annat sätt är makens bostad där barn bor, styrs av ett särskilt förhållande. En make får inte själv avyttra rättigheterna för familjens bostad eller uträtta handlingar som påverkar nyttjandet av sådan bostad även om denne är bostadens enda ägare. Dock kan domstol som är behörig i ärenden om familj och förmyndarskap godkänna utförandet av handlingen om medgivandet från den andra maken nekas utan skälig grund. Maken som inte gav sitt medgivande kan begära att handlingen ogiltigförklaras om bostaden har registrerats i fastighetsregistret som en familjebostad. Ogiltigförklarandet kan begäras även om beteckningen av en familjebostad inte har registrerats men kändes till av andra anledningar av den förvärvande tredje parten. Annars kan den andra maken endast göra anspråk på skadestånd (artikel 322 i civillagen).

2.5. Är eventuella juridiska transaktioner som görs av en av makarna också bindande för den andre?

Skyldigheterna som övertagits av endera maken för att täcka de vanliga utgifterna för äktenskapet och utgifterna som uppstår i samband med underhåll, förvaltning och förvärv av gemensam egendom är makarnas gemensamma skyldigheter, även om sådana skyldigheter endast förbundits av en utav dem, och makar är med sin gemensamma egendom ansvariga för sådana skulder (artikel 351 i civillagen).

2.6. Vem är ansvarig för skulder som uppkommit under äktenskapet? Vilka tillgångar kan användas av kreditgivare för att tillgodose deras krav?

Makar är med sin gemensamma egendom ansvariga för gemensamma skulder som ådragits enligt artikel 351 i civillagen. Dock är makarna gemensamt ansvariga för sin personliga egendom om den gemensamma egendomen inte täcker de gemensamma skyldigheterna, och den betalande maken har regressrätt mot den andra maken och en retentionsrätt tills denne har blivit ersatt (artikel 352 i civillagen).